XML
Decyzja o ograniczeniu korzystania z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 52 o powierzchni 0,3347 ha, położona w obrębie Poręby Dębskie
GG.IIIb.6853.64.2019
                                                                       Tarnobrzeg, 10.02.2020 r.

DECYZJA
 
Na podstawie art. 124 ust. 1 i art. 124 a, art. 9 a, w związku art. 6 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 56) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Monika Polek
 
POSTANAWIAM
  1. Ograniczyć korzystanie z nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka numer 52 o powierzchni 0,3347 ha, położona w obrębie Poręby Dębskie, gmina Nowa Dęba o nieuregulowanym stanie prawnym, przez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na przeprowadzenie przez wyżej opisaną nieruchomość sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63mm, zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 5/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. znak: GPN.6733.3.2019 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63mm na działkach nr ewid. 53, 52, 51/5, 1017 obręb 0002 Poręby Dębskie miasto Nowa Dęba.”, zgodnie z załączonym do wniosku o ograniczenie korzystania z nieruchomości opisem inwestycji, a także projektem jej przebiegu opracowanym na mapie do celów prawnych, sporządzonej przez uprawnionego geodetę i przyjętą do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnobrzegu pod nr P.1820.2019.737, stanowiącą integralną część decyzji. Przedmiotowa działka nie ma urządzonej księgi wieczystej.
  2. Trwałe ograniczenie polegać będzie na:
  • obowiązku udostępnienia części działki nr 52 wzdłuż granicy z działką nr 1017 stanowiącą drogę, na długości 51,00 m. Powierzchnia pasa technologicznego (wyłączenie trwałe) na przedmiotowej działce wyniesie 51,00 m2. Zajęta trwale zostanie część tej działki o długości 51,00 m i szerokości strefy kontrolnej 1,00 m – po 0,50 m na lewo i prawo od osi przewodu. Powierzchnia stresy budowlano – montażowej (wyłączenie czasowe) na przedmiotowej działce wyniesie 102,00 m2. Zajęta czasowo zostanie część działki o długości 51,00 m i szerokości pasa eksploatacyjnego 2,00 m.
  • zakazie wznoszenia w strefie kontrolowanej obiektów budowlanych, urządzania stałych składów i magazynów, podejmowania działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Ponadto w strefie kontrolnej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,00 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.
  1. Ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości polega na prawie do wybudowania i utrzymania na działce przewodów i urządzeń opisanych w pkt 1 oraz prawie wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do ich prawidłowej eksploatacji, w tym czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przewodów i urządzeń objętych przedmiotową decyzją.
  2. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.
  3. Zobowiązać Inwestora Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów do przywrócenia nieruchomości opisanej w pkt.1 do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu inwestycji, a jeżeli byłoby to niemożliwe albo powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, które ma odpowiadać wartości poniesionych szkód.
 
UZASADNIENIE
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów reprezentowana przez pełnomocnika Panią Monikę Polek, wystąpiła z wnioskiem z dnia 07.08.2019 r. o wydanie decyzji o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nr 52 o powierzchni 0,3347 ha, położonej w obrębie Poręby Dębskie, gmina Nowa Dęba, której stan prawny jest nieuregulowany, celem realizacji zadania zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 5/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. znak: GPN.6733.3.2019 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63mm na działkach nr ewid. 53, 52, 51/5, 1017 obręb 0002 Poręby Dębskie miasto Nowa Dęba.” która stała się ostateczna w dniu 14 maja 2019 r.
Zgodnie z załączoną do wniosku o ograniczenie korzystania z nieruchomości mapą do celów prawnych opracowaną przez geodetę uprawnionego i przyjętą do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnobrzegu pod nr P.1820.2019.737, zaznaczono linią przerywaną koloru żółtego przebieg projektowanych urządzeń a linią przerywaną w kolorze czarnym strefę kontrolną.
Część działki zajętą pod pole montażowe oznaczono linią ciągłą w kolorze niebieskim. Granica działki nr 52 została oznaczona linią ciągłą w kolorze czerwonym. Powierzchnia pasa technologicznego na przedmiotowej działce wynosi 51,00 m2, trwale zostanie zajęta część na długości 51,00 m i szerokości strefy kontrolnej wynoszącej 1,00 m (po 0,50 m z każdej strony osi przewodu). Powierzchnia strefy budowlano – montażowej o długości 51,00 m, szerokość pasa eksploatacyjnego 2,00 m. Wyłączenie czasowe na czas wykonywanych robót 102 m2. Gazociąg zostanie ułożony na głębokości 1,00 m poniżej poziomu terenu.
Ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości polega na prawie do wybudowania i utrzymania na działce sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63mm oraz prawie wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do jej prawidłowej eksploatacji, w tym czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii. Zabrania się wznoszenia w strefie kontrolowanej obiektów budowlanych, urządzania stałych składów i magazynów, podejmowania działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Ponadto w strefie kontrolnej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,00 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej. W związku z dołączeniem do wniosku o ograniczenie korzystania z nieruchomości jedynie aktu zgonu właściciela wyżej opisanej działki, Starosta Tarnobrzeski pismem
z dnia 12.09.2019 r. zwrócił się do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z prośbą o udzielenie informacji, czy była rozpoznawana sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Pani Ewie Tomczyk. W odpowiedzi otrzymano informację, że w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu sprawa wymieniona wyżej nie była przedmiotem rozpoznania.
Pismem znak: GG.IIIb.6853.64.2019 z dnia 17.10.2019 r. Starosta Tarnobrzeski zawiadomił o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz informację umieścił  na tablicy ogłoszeń Starostwa i BIP  na okres 2 miesięcy. Zawiadomienie to zostało ogłoszone w Gazecie Wyborczej w dniu 21.10.2019 r. Dodatkowo przedmiotowe zawiadomienie zostało przesłane  do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie celem umieszczenia go na tablicy ogłoszeń Urzędu. W wyznaczonym terminie tj. od 17.10.2019 do 23.12.2019 nie zgłosiły
się osoby, które posiadają prawa do nieruchomości. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zwrócił zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania z podaniem informacji, że było ono wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w terminie od 23.10.2019 r. – 30.12.2019 r.
Kolejnym zawiadomieniem z dnia 30.12.2019r. Starosta Tarnobrzeski poinformował, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nr 52 o powierzchni 0,3347 ha, położonej w Porębach Dębskich, a także o możliwości zapoznania się z całością dokumentów w siedzibie Starostwa w terminie 7 dni od taty otrzymania zawiadomienia. Dodatkowo zawiadomienie zostało przesłane do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie celem umieszczenia go na tablicy ogłoszeń Urzędu.
W wyznaczonym terminie, żadna ze stron postępowania nie skorzystała z przysługującego prawa. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba pismem z dnia 29.01.2020 r. zwrócił zawiadomienie o wszczęciu postępowania z podaniem informacji, że było one wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w terminie od 08.01.2020 r. – 23.01.2020 r.
Materialno-prawną podstawę wydania przedmiotowej decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 56).
Zgodnie z art.124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Starosta może wydać decyzję o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, jeżeli jej stan prawny jest nieuregulowany. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przedmiotowej sprawie ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 5/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. znak: GPN.6733.3.2019 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63mm na działkach nr ewid. 53, 52, 51/5, 1017 obręb 0002 Poręby Dębskie miasto Nowa Dęba.”, która stała się ostateczna w dniu 14 maja 2019 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, stanowi cel publiczny.
Dodatkowo decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jednoznacznie wskazuje położenie inwestycji, warunki i wymagania, jakie należy spełnić podczas prowadzenia prac.
W ewidencji gruntów dla dz. nr 52 wpisany jest właściciel Ewa Tomczyk. Pełnomocnik do wniosku o ograniczenie korzystania z nieruchomości załączył odpis skrócony aktu zgonu na nazwisko Tomczyk Ewa wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Nowej Dębie. Zgodnie z pismem z Sądu Rejonowego w Tarnobrzeg znak: L.dz.263/19 z dnia 04.10.2019 r. wynika, że nie była prowadzona sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Ewie Tomczyk.
Mając na uwadze realizację celu publicznego wynikającego z treści art.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, oraz art. 113 ust. 6 tej samej ustawy, z którego wynika, że przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe stwierdzono, że istnieją  przesłanki do udzielenia zezwolenia na ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości nr 52 położonej w obrębie Poręby Dębskie, gmina Nowa Dęba, zgodnie
z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Inwestor po wykonaniu prac związanych z przeprowadzeniem sieci gazowej jest zobowiązany do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu i przeprowadzeniu na nieruchomości urządzeń służących do dystrybucji gazu. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego byłoby niemożliwe albo powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.
Na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 56) niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) tj. poprzez zamieszenie na okres 14 dni obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i Urzędu Gminy Gorzyce oraz na stronie www.bip.tarnobrzeski.pl

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Tarnobrzeskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
STAROSTA
Jerzy Sudoł
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-02-13
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-02-13 13:42
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2020-02-13 13:44
Dodano do archiwum Mariusz Bułdyś - Administrator BIP