Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Ogłoszenie o przetargu na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych”
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
IF.7031.1.2020
 
 
 
 
Ogłoszenie o przetargu
 
 
„Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych”
 
 
Przetarg prowadzony na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145
z późn. zmianami).
 
 
 
 
Tarnobrzeg, 12 luty 2020 r.
 

 
 
1. Organizator przetargu
Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: IF.7031.1.2020 – w korespondencji kierowanej do Organizatora należy posługiwać się tym znakiem.
Jeżeli gdziekolwiek w Ogłoszeniu o przetargu lub załącznikach do niego pojawia się pojęcie „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Organizatora przetargu.
 
2. Tryb przetargu
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zmianami).
           
3. Przedmiot przetargu
3.1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych”.
3.2. Przedmiot przetargu został podzielony na dwie części:
 1. Zadanie Nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej Dębie na odcinku od skrzyżowania z ul. Podleśną do przejazdu kolejowego LHS – dokumentacja techniczna”.
W skład dokumentacji wchodzą:
 • opracowanie 2 koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego w ZDPT w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
 • uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych w skali 1:500) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego,
 • aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1 egz.,
 • opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – 3 egz.
 • uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana),
 • uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego, (jeżeli będzie wymagana),
 • dokumentacja geotechniczna (jeżeli będzie wymagana prawem) w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę  – w ilości 4 egz.,
 • opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej  – w ilości po 5 egz.,
 • opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących
  z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – 5 egz.,
 • opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia; – w ilości 4 egz.,
 • przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją – w ilości 4 egz.,
 • opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID lub pozwoleniem na budowę – w ilości 3 egz.,
 • specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem przetargu, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 3 egz.,
 • uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę.
 1. Zadanie Nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie – dokumentacja techniczna”.
W skład dokumentacji wchodzą:
 • opracowanie 2 koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego w Zarządzie Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;
 • uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych w skali 1:500) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego;
 • aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1 egz.;
 • opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – 3 egz.
 • uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana),
 • uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana)
 • dokumentacja geotechniczna (jeżeli będzie wymagana prawem) w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę – w ilości 4 egz.,
 • opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej  – w ilości po 5 egz.;
 • opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – 5 egz.,
 • opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia - w ilości 4 egz.
 • przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją – w ilości 4 egz.,
 • opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID lub pozwoleniem na budowę – w ilości 3 egz.,
 • specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 3 egz.,
 • uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę.
 
3.3. Kody CPV: 71320000-7, 71322000-1.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 
4. Termin wykonania przedmiotu przetargu
Organizator przetargu wymaga, aby przedmiot przetargu został wykonany w terminie do dnia:
 • 10 sierpnia 2020 r. – dla Zadania Nr 1;
 • 14 sierpnia 2020 r. – dla Zadania Nr 2;
 
5. Miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu; 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4.
 
6. Termin składania i otwarcia ofert
6.1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora, pokój nr 17 (sekretariat), w terminie do dnia  21.02.2020 r. do godziny 09:00.
6.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora w Sali konferencyjnej (nr 19) w dniu  21.02.2020 r. o godzinie 09:30.
 
7. Warunki przetargu
7.1.  Udział w przetargu mogą wziąć Oferenci w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zmianami).
7.2.  Oferenci muszą oświadczyć, że posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu przetargu tj. muszą udowodnić, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie podobnym do przedmiotu przetargu (np. przebudowa, rozbudowa, remont drogi) o wartości minimum 25 000,00 zł brutto (wymóg dotyczy wszystkich zadań).
7.3.  Oferenci w momencie podpisania umowy muszą dysponować osobą posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:
 1. dla Zadania Nr 1 - drogowej bez ograniczeń (wymóg dotyczy wszystkich zadań);
 2. dla Zadania Nr 2:
 • drogowej bez ograniczeń (wymóg dotyczy wszystkich zadań);
 • instalacyjnej („elektrycznej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
7.4.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty wraz z załącznikami określonymi w pkt. 8.5 w terminie określonym w pkt. 6.1.
7.5.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
7.6. Na przedmiot przetargu Oferenci muszą udzielić rękojmi za wady. Rękojmia będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot przetargu.
7.7.  Przed upływem terminu składania ofert Organizator Przetargu może zmienić lub odwołać warunki przetargu bez podania przyczyny.
7.8.  Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu Organizator Przetargu zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże Oferentom, którzy złożyli oferty.
7.9.  Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia). Organizator przetargu udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu do składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o przetargu wpłynął do Organizatora nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie tego terminu lub dotyczy wyjaśnień udzielonych wcześniej, Organizator przetargu może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.10. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia). W szczególnych przypadkach zmiana ta może prowadzić do wydłużenia terminu składania ofert. Zmiany treści Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia) są każdorazowo wiążące dla Oferentów.
 
8. Sposób przygotowania oferty
8.1.  Każdy Oferent, biorący udział w postępowaniu przetargowym i składający ofertę, winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia o przetargu i wszystkich załączników do Ogłoszenia.
8.2.   Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8.3.   Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.4.  Oferta powinna zawierać wszystkie elementy określone w załączniku nr 1 „Formularz Oferty” t.j. nazwa Oferenta, dane adresowe i kontaktowe, oferowana cena brutto, a także oświadczenia o akceptacji warunków przetargu oraz projektu umowy.
8.5.  Na potwierdzenie spełniania warunków przetargu do oferty należy dołączyć:
 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz  załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz (wzór: załącznik nr 2 „Wykaz usług”) musi zawierać co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie podobnym do przedmiotu przetargu (np. przebudowa, rozbudowa, remont drogi) i wartości minimum
  25 000,00 zł brutto.
 3. Oświadczenie dotyczące dysponowania osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia (wzór: załącznik nr 3 „Oświadczenie”).
8.6.  Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań. W przypadku, gdy oferent składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, oferta na każde z zadań powinna być kompletna (tzn. zawierać wszystkie wymagane załączniki) i umieszczona w oddzielnej, odpowiednio oznaczonej kopercie.
8.7. Oferta i załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
8.8.   W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Oferenta, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
8.9.  W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.10. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były spięte, a każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami.
8.11. Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na przetarg „Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych Zadanie Nr .. ……..” Nie otwierać przed dniem 21.02.2020 r. przed godz. 09:30.
8.12. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku przetargu.
 
9. Rozstrzygnięcie przetargu
9.1.  Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
9.2.  Część jawna odbędzie się w obecności Oferentów w terminie i miejscu wskazanym w pkt. 6.2.
9.3.  W części jawnej przedstawiciel Organizatora przetargu otwiera przetarg, a następnie:
 1. podaje liczbę otrzymanych ofert,
 2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami, odczytuje nazwy (firmy) Oferentów oraz ceny przez nich zaoferowane,
 3. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów.
9.4.  W części niejawnej przetargu dokonuje się szczegółowej analizy i oceny ofert.
9.5.  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zadania.
9.6.   W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Organizator przetargu wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
9.7.   Organizator przetargu poprawia w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9.8. Organizator przetargu odrzuca oferty, które:
 1. nie zawierają elementów wymienionych w pkt. 8.4.;
 2. nie zawierają załączników wymienionych w pkt. 8.5., z zastrzeżeniem pkt. 9.9. i 9.10.;
 3. nie spełniają pozostałych warunków oraz wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu.
9.9.  W przypadkach określonych w pkt. 9.8. lit. a) i b) Organizator przetargu może przed odrzuceniem oferty wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. Jeżeli po złożeniu wyjaśnień lud dokumentów oferta będzie spełniać warunki określone w pkt. 8.4 i pkt. 8.5, nie będzie ona podlegać odrzuceniu.
9.10. W przypadku, gdy oferta nie zawiera załączników, które są w posiadaniu Organizatora przetargu lub są powszechnie dostępne, Organizator przetargu może pobrać te załączniki we własnym zakresie.
9.11. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 6.1. nie będą oceniane i zostaną zwrócone Oferentom.
9.12. O wynikach przetargu Organizator zawiadamia Oferentów pisemnie (listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną).
9.13. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę wskazaną w ofercie uprawnień wymaganych w pkt. 7.3.
9.14. Jeżeli Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Organizator może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu.
 
10. Zamknięcie przetargu
10.1. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z postępowania.
10.2. Organizator Przetargu zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
 1. w wymaganym w pkt. 6.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
 2. żadna z ofert nie spełni warunków przetargu i zostanie odrzucona,
 3. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Organizator zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu przetargu, chyba że Organizator może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 4. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu przetargu jest niemożliwa lub niecelowa,
 5. przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 
11. Pozostałe informacje:
11.1. Ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
11.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 300.
11.3. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
 1. załącznik nr 1 – „Formularz Oferty”;
 2. załącznik nr 2 – „Wykaz usług”
 3. załącznik nr 3 – „Oświadczenie”;
 4. załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu przetargu
 5. załącznik nr 5 – Projekt umowy;
 6. załącznik nr 6 – Klauzula RODO.

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie + załączniki Plik zip 1.07 MB
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2020-02-12
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-02-12 10:46
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2020-02-12 10:48
Dodano do archiwum Adrian Kielbowicz - Podinspektor
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 22 września 2020r. 08:37:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.