Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert dotyczący zlecania w 2017r. realizacji zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym
Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego
 
działając na podstawie § 6 ust. 1 i ust. 2 załącznika do uchwały Nr XX/143/2016 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego 
w roku 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 
ogłasza
 
 otwarty konkurs ofert
 
dotyczący zlecania w 2017r. realizacji  zadań publicznych w formie wsparcia, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, w następujących obszarach:
 
I. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie na wspieranie procesu edukacji i wychowania, dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Powiecie, zadania:
    1. „Pokaż co potrafisz”
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 2.500,00 PLN
 
    2. „ Piknik integracyjny”
 
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 2.500,00 PLN
 
 
II. Podtrzymywanie i upowszechnianie kultury, sztuki, tradycji narodowej, pielęgnowania
     polskości na:
 
    1. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, wyzwalających inicjatywy środowisk twórczych
i innych, wzbogacających ofertę kulturalną Powiatu, inicjatyw środowisk lokalnych i innych (w tym imprez o charakterze powiatowym, festynów i imprez regionalnych o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, obejmującym różne obszary kultury, a w szczególności kultywowanie tradycji i wiedzy o regionie lasowiackim, zadania:
 
 1. „Mój mistrz - wybitni ludzie Powiatu tarnobrzeskiego”.
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3.000,00 PLN
   
     2. Dziecko w Folklorze ”
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3.000,00 PLN
 
  3. W widłach Wisły i Sanu”
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3.000,00 PLN
 
     4. Mieć jak rzeka swoje źródło”
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3.000,00 PLN
   
     5. Piknik z Folklorem”
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3.000,00 PLN
 
       6. „Jarmark ludzi z pasją”
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3.000,00 PLN
       7. „Taniec łączy pokolenia”
  Wysokość środków na realizację zadania wynosi: 3.000,00 PLN
      8. „Powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej”.
  Wysokość środków na realizację zadania wynosi: 3.000,00 PLN
 
    2. Organizację obchodów rocznic, uroczystości i przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem osób, miejsc i wydarzeń historycznych, związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Polski, zadanie:
 
      1.  „Oni ratowali Żydów – postawy mieszkańców Powiatu tarnobrzeskiego”
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3.000,00 PLN
 
 
 
III. Kultury fizycznej i sportu, na:
       1.  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wymiarze amatorskim poprzez:
    a) organizację współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu
             Tarnobrzeskiego pn. „Powiatowa Licealiada”
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 2000,00 PLN
 
            2. Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej osób starszych, niepełnosprawnych oraz sportu
                masowego:
                a) pn. „Sport bez barier”
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 4.000,00 PLN
    
        3. Wspieranie organizacji wydarzeń sportowych o charakterze powiatowym:
                 a) pn. „Powiatowe Zawody Pływackie”
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 2.500,00 PLN
 
            b) pn. „Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzeskiego”
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 2.500,00 PLN
 
        4. Wspieranie organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych:
            a) pn. „Powiatowe wędrówki Nordic Walking”
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 2.000,00 PLN
            b) pn. „ Powiatowe zawody wędkarskie”
    Wysokość środków na realizację zadania wynosi  -  2.000,00 PLN.
 
 
IV. Ochrony i promocji zdrowia na wspieranie procesu edukacji prozdrowotnej mieszkańców Powiatu tarnobrzeskiego, zadania:
 
         1) Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa,
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 2.000,00 PLN
 
2) Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia,
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 2.000,00 PLN
 
 
TERMIN REALIZACJI ZADANIA
 
Konkurs obejmuje przedsięwzięcia o zasięgu lub znaczeniu ponadgminnym, których
realizacja rozpocznie się po zawarciu umowy, a zakończy najpóźniej do dnia 30 listopada 2017r.
 
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
1. W roku 2017 Powiat Tarnobrzeski planuje przekazać na realizację wyżej wymienionych zadań
    51.000,00 PLN.
2. W roku 2016 ze środków budżetu Powiatu na realizację zadań wynikających z rocznego Programu
     współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016r., wydatkowano ogółem 31.691,37 PLN.
 
ADRESACI KONKURSU
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. spółdzielnie socjalne,
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
  o sporcie (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 176, ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
                        zwane dalej organizacjami.
2. Oddziały terenowe, nieposiadające osobowości prawnej, nie mogą samodzielnie ubiegać się
o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub    oddziału posiadającego osobowość prawną, a w ofercie powinien być wskazany oddział do bezpośredniego wykonania zadania.
 
 
MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1. Oferty konkursowe należy składać:
 
a) w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs 2017 … ( podać nazwę konkretnego zadania jak 
 wyżej) oraz nazwę organizacji składającej ofertę,
 
 b) w formie pisemnej zgodnej ze wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300),

c) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, w terminie wskazanym
w pkt 3. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg.
 
2. W ramach Konkursu będą przeprowadzone cztery nabory zgodnie z terminarzem określonym
     w pkt 3, przy czym: 
 1. w przypadku wyczerpania budżetu po zakończeniu pierwszego naboru, Zarząd Powiatu może odwołać kolejne nabory,
b) w przypadku pozostania wolnych środków finansowych po zakończeniu ostatniego naboru, Zarząd Powiatu może ogłosić nabór dodatkowy.
3. Oferty należy składać przed rozpoczęciem realizacji zadania w następujących terminach:
 1. I nabór do 6 marca 2017r.
 2. II nabór do 21 kwietnia 2017r.
 3. III nabór do 5 czerwca 2017r.
 4. IV nabór do 4 sierpnia 2017r.
4. Oferty przesłane lub złożone po upływie terminu danego naboru będą rozpatrywane w ramach kolejnego naboru, z zastrzeżeniem pkt 2a.
5. Organizacja, która składa kilka ofert w konkursie powinna złożyć każdą ofertę odrębnie,
 w zamkniętej i opisanej kopercie.
 
6. Dwie (lub więcej) organizacje pozarządowe, działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 
ZAWARTOŚĆ OFERTY
 
     1. Oferta winna zawierać w szczególności:
 
  1) szczegółowy rzeczowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  2) dokładny termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, z podaniem źródeł
      finansowania i wysokości kwot, z uwzględnieniem wkładu własnego,
  4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie
      którego dotyczy zadanie,
  5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
      wykonanie zadania,
  6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
    
 1. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub po ostatnim terminie składania ofert, nieczytelne, przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego po zapoznaniu się
  z opinią Komisji Konkursowej.
 5. Dotacja przyznana organizacji zostanie przekazana po zawarciu umowy o realizację zadania publicznego.
 6. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:
 7. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
 2) pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji lub podmiotu wymienionego
 w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem),
3) aktualny statut organizacji,
4) oświadczenie oferenta o posiadaniu rachunku bankowego,
5) oświadczenie o osobach upoważnionych do podpisywania umów (imię i nazwisko oraz
nr PESEL),
            6) umowę partnerską lub oświadczenie partnera o współpracy,
            7) oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
W przypadku złożenia kopii załączników, dokument musi zawierać klauzulę „za zgodność
z oryginałem” umieszczoną na każdej zapisanej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
 
Kopię dokumentów może potwierdzić:
1) osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,
2) inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu,
3) notariusz, adwokat, radca prawny.
 
TERMINY I TRYB ROZPATRYWANIA OFERT
 
1. Oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie:
            - dla ofert złożonych w I terminie naboru, najpóźniej do 27 marca 2017r.
            - dla ofert złożonych w II terminie naboru, najpóźniej do 15 maja 2017r.
            - dla ofert złożonych w III terminie naboru, najpóźniej do 26 czerwca 2017r.
            - dla ofert złożonych w IV terminie naboru, najpóźniej do 5 września 2017r.
    przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego.
 
2. Konkurs składa się z trzech etapów:
    2.1. W pierwszym etapie:
            - następuje otwarcie kopert z ofertami przez pracowników wydziału merytorycznego,
            - pracownicy wypełniają kartę oceny formalnej. W przypadku stwierdzenia braków,         
              oceniający wzywa oferenta (telefonicznie, mailowo lub pisemnie) do uzupełnienia 
              oferty w terminie 3 dni. W przypadku nie uzupełnienia braków we wskazanym 
              terminie, oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie,
            - oferty, które spełniają warunki konkursu wraz z kartą oceny przekazywane są do
              oceny merytorycznej.
     2.2. W drugim etapie:
            - wyznaczona/upoważniona przez Starostę Tarnobrzeskiego osoba dokonuje analizy
              merytorycznej ofert w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Wypełnia kartę
              z propozycją oceny merytorycznej i przekazuje ją Komisji Konkursowej.
     2.3. W trzecim etapie:
            - Komisja Konkursowa dokonuje ostatecznej oceny merytorycznej ofert oraz proponuje
              wysokość przyznania dotacji,
            - Komisja Konkursowa może:
                  a) zwrócić ofertę do wydziału merytorycznego w celu uzupełnienia
                      niedostrzeżonych wcześniej braków formalnych,
                  b) zaproponować nie przyznanie dotacji,
                  c) zaproponować przyznanie dotacji zgodnie z ofertą,
                  d) zaproponować przyznanie dotacji w zmniejszonej wysokości.
              W przypadku zaproponowania przyznania niższej kwoty dotacji, Komisja zapisuje na karcie
              oceny merytorycznej proponowane zmiany kosztorysu i/lub harmonogramu i/lub zakresu
              rzeczowego zadania.
            - Przewodniczący Komisji przedkłada Zarządowi Powiatu oceny ofert wraz z propozycjami
              Komisji. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
3. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów KPA.
4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
 1. przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami, podpisanym
       przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem
       określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.
2) zawierające bezbłędną kalkulację kosztów,
3) mające prawidłowo wypełnione wszystkie pola i rubryki,
4) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
2. Za uchybienia formalne uznaje się:
1) brak pieczęci podmiotu w ofercie,
2) niespójność pomiędzy terminem realizacji zadania a harmonogramem realizacji,
3) brak podpisów osób uprawnionych pod ofertą,
4) brak lub niezgodność danych zawartych w wypisie z właściwego rejestru z danymi         
     osób uprawnionymi do reprezentowania podmiotu,
5) brak ważnych pełnomocnictw dla osób podpisujących dokumenty z upoważnienia
     osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy,
6) % udział dotacji z budżetu Powiatu w budżecie zadaniowym powyżej 85 %,
7) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
      8) złożenie oferty w kopercie bez wymaganego opisu,
      9) złożenie oferty po ostatnim terminie składania ofert,
    10) złożenie oferty na nieobowiązującym wzorze.
 
3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 
1) merytoryczna wartość projektu, w tym m.in. nowatorstwo projektu, walor
    artystyczny, społeczne uzasadnienie, zasięg działania., mierzalny cel działania,
    miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, spójność i
    kompleksowość działań służących realizacji projektu, udział młodego pokolenia – punktacja
    0 do 10 pkt,
      2) kryterium finansowe – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do
          zakresu rzeczowego zadania, pod kątem ich realności, celowości, oszczędności i
          efektywnego wykorzystania, udział środków własnych: finansowych ze źródeł
          spoza budżetu powiatu, rzeczowych i kadrowych, oczekiwany udział środków
          finansowych Powiatu, partnerzy – punktacja od 0 do 10 pkt,
      3) kryterium społeczne – beneficjenci – dostępność realizowanego zadania dla
          mieszkańców z różnych grup wiekowych i środowisk, przewidywana liczba
          odbiorców, zapotrzebowanie na usługi świadczone w ramach projektu, działania na
          rzecz dialogu społecznego, zwłaszcza propagowania postaw opartych na
          świadomości własnej tożsamości – punktacja od 0 do 10 pkt,
4) kryterium organizacyjne – ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta
    (dotychczasowe doświadczenie, posiadany potencjał), ocena dotychczasowej współpracy
    Powiatu z organizacją, stopień wykonania zleconych zadań, terminowość, prawidłowość
    rozliczenia otrzymanych środków punktacja od 0 do 10 pkt.
 
4.  Zgłaszane oferty winny dotyczyć realizowanych na obszarze Powiatu zadań
     o charakterze  ponadgminnym oraz być zgodne z działalnością statutową oferenta.
5.  Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując
     wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
6.  Konkurs będzie rozstrzygnięty także, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.
7. Do przyznania dotacji będą proponowane oferty, które w ocenie merytorycznej uzyskają
    co najmniej 30 punktów na 40 możliwych.
 
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI - FINANSOWANIE ZADANIA
 
1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2. Organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy (według
    obowiązującego wzoru) z upoważnionymi przedstawicielami wnioskodawcy,
    z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 
 
 Warunkiem zawarcia umowy jest:
 • posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
 • w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu,
 • dostarczenie wskazanych wyżej załączników.
 
4. Kwota przyznanej dotacji nie może stanowić więcej niż 85 % kosztów realizacji zadania 
    ogółem.      
5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
6. W ramach kosztów projektu z dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne
    do realizacji projektu.
7. Dotacją można pokryć jedynie koszty kwalifikowalne.
8. Przez koszty kwalifikowalne należy rozumieć niezbędne, zaplanowane w rozsądnych
    wielkościach wydatki do poniesienia przez organizację w trakcie realizacji zadania,
    możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania oraz poparte dokumentami jak np.
    umowy, rachunki, faktury, wyciągi bankowe, itp.
    Są nimi np.:
 1. nagrody rzeczowe z załączeniem listy kwitującej odbiór nagród lub protokołu komisji,
 2. usługi poligraficzne,
 3. koszty wynagrodzeń: honoraria i wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o pracę, umowy
  o dzieło/zlecenia.
      Wynagrodzenia finansowane z dotacji winny być ustalane z uwzględnieniem
      zasady równego traktowania podmiotów. Koszty wynagrodzeń
powinny być udokumentowane listami płac, rachunkami do umów zleceń lub
o dzieło lub innymi dokumentami z potwierdzeniem wypłaty (wyciąg bankowy lub podpis potwierdzający odbiór wynagrodzenia)
 1. materiały i wyposażenie: zakup materiałów niezbędnych dla wykonania zadania,
 2. koszty eksploatacyjne w części zaangażowanej do realizacji zadania: wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania (np. nagłośnienie, oświetlenie, scena itd.)
 3. usługi transportowe,
 4. koszty promocji przedsięwzięcia,
 5. poczęstunek dla uczestników niepobierających wynagrodzenia,
 6. zakwaterowanie dla uczestników niepobierających wynagrodzenia,
 7. wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu własnych lub dzierżawionych),
 8. obsługa sędziowska, medyczna, techniczna,
Koszty winny być udokumentowane fakturami, bądź równoważnymi rachunkami.
 
9. Organizacja ubiegająca się o współpracę z Powiatem Tarnobrzeskim w przedkładanej
    ofercie winna wykazać się własnym wkładem finansowym pochodzącym spoza budżetu
    Powiatu bądź niefinansowym (wolontariat, wkład rzeczowy).
 
 
10. Wkład pozafinansowy mogą stanowić:
    - koszt wykorzystania pomieszczeń i lokali,
    - koszt wyposażenia i materiałów,
    - praca wykonywana przez wolontariuszy i członków organizacji (nieodpłatnie), pod
      warunkiem przestrzegania niżej podanych zasad:
              1) zakres, sposób i liczba godzin pracy wykonywanej przez wolontariusza muszą
                  być określone w pisemnym porozumieniu zawartym zgodnie z art.44 ustawy
                  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
              2) wolontariusz winien prowadzić na bieżąco kartę pracy ze szczegółowym
                  opisem wykonywanej pracy,
              3) wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania
                  odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy.
 
11. Dotacje nie będą przyznawane na:
      a) zakup środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września
          1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 1047 ze zm.) oraz art. 16a
           ust. 1 w związku z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym
           od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 1888 ze zm.),
b) nabycie lub dzierżawę gruntów,
c) prace remontowe, budowlane,
d) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji niezwiązanych z realizacją zadania
    (zwłaszcza kosztów stałych podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe, np. obsługa
    księgowa, informatyk, obsługa biurowa, itp. i utrzymanie biura, np. opłaty czynszowe,
    abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów, materiały biurowe, opłaty
    pocztowe, itp., a także koszty osobowe etatowych pracowników składającego ofertę,
    ponoszonych przy realizacji zadania),
e) wydatki z tytułu opłat i kar umownych,
f) podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
g) wydatki nieuwzględnione w ofercie,
h) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
i) działalność określoną w art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
    pożytku publicznego i o wolontariacie.
12. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków
      otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.
13. Środki niewykorzystane przez organizacje, które zyskały prawo do ich wykorzystania
      podlegają zwrotowi, na wskazane w umowie konto bankowe. O ich dalszym przeznaczeniu
      decyduje Zarząd Powiatu.
 
SPOSÓB INFORMOWANIA O WYNIKACH KONKURSU
 
1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie:
   1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
   2) na oficjalnej stronie internetowej Powiatu oraz
   3) wywieszana na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, niezwłocznie
      po wyborze oferty,
2. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie, bądź telefonicznie.
3. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji, organizacja powinna złożyć pisemne
   oświadczenie (podpisane przez osoby uprawnione) w terminie 14 dni od dnia
   powiadomienia o uzyskaniu dotacji.
 
 
 
PROMOCJA
 1. Organizacja, która otrzyma dotację zobowiązana jest do informowania, że zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego oraz do umieszczenie herbu
      Powiatu Tarnobrzeskiego wraz z podpisem „zadanie dofinansowane ze środków budżetu
      Powiatu Tarnobrzeskiego”, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób
      zapewniający jego dobrą widoczność.
 1. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach medialnych, ogłoszeniach a także wystąpieniach publicznych podczas realizowanego zadania.
 
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA
Organizacja po zakończeniu realizacji zadania zobowiązana jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i  finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).
 
POWIAT TARNOBRZESKI ZASTRZEGA PRAWO DO:
 1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 2. Zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.
 3. Możliwość wyboru jednej bądź wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
 4. Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 
INFORMACJE O WARUNKACH KONKURSU I OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTACH
1. Wzór oferty oraz sprawozdania dostępy jest na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, stronie internetowej http://tarnobrzeski.pl oraz w Referacie Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.
2. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu,
ul. 1 Maja 4, tel. 15/822-15-95 wew. 224.
 
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2017-02-10
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2017-02-10 14:13
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2017-02-13 14:46
Dodano do archiwum Mariusz Bułdyś - Administrator BIP
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2020r. 12:17:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.