Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap IV
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
IF.7031.18.2021
 
 

 
Ogłoszenie o przetargu
 
 
„Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap IV”
 
 
Przetarg prowadzony na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami).
 
 
 
Tarnobrzeg, 13 październik 2021 r.
 

 
 
1. Organizator przetargu
Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: IF.7031.18.2021 – w korespondencji kierowanej do Organizatora należy posługiwać się tym znakiem.
Jeżeli gdziekolwiek w Ogłoszeniu o przetargu lub załącznikach do niego pojawia się pojęcie „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Organizatora przetargu.
 
2. Tryb przetargu
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami).
           
3. Przedmiot przetargu
3.1. Przedmiotem przetargu jest Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap IV.
3.2. Przedmiotem przetargu jest wykonanie renowacji części balustrady z elementów kamiennych, zewnętrznej klatki schodowej budynku zbiorowego zamieszkania – internat SOSW w Grębowie  (PKOB 113) objętego nadzorem konserwatorskim.                                                   
Zakres zadania:
 1. Roboty kamieniarskie:
- renowacja tralek kamiennych typu A,
- renowacja tralek kamiennych typu B,
- renowacja nakryw kamiennych (poręczy);
 1. Roboty zabezpieczające:
- tynk renowacyjny,
- malowanie trzykrotne z gruntowaniem tynków zewnętrznych,
- impregnacja elementów kamiennych z piaskowca.
3.3. Kody CPV: 45262510-9, 45453100-8, 45442100-8
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu zawarty jest w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, ma on za zadanie zobrazować skalę robót budowlanych oraz pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia.
Uwaga!
       Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje renowacji elewacji zewnętrznej Pałacu Dolańskich oraz bramy wjazdowej wraz z murem ogrodzeniowym, które są ujęte w projekcie budowlanym.
 
4. Termin wykonania przedmiotu przetargu
4.1. Organizator przetargu wymaga, aby przedmiot przetargu został wykonany w terminie do dnia: 20 grudnia 2021 r.
4.2. Organizator przetargu przewiduje dwuetapową realizację robót:
 1. Etap I - Roboty kamieniarskie: do dnia 30 listopada 2021 r.;
 2. Etap II - Roboty zabezpieczające: do dnia 20 grudnia 2021 r.
 
5. Miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu; 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4.
 
6. Termin składania i otwarcia ofert
6.1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora, pokój nr 17 (sekretariat), w terminie do dnia  29.10.2021 r. do godziny 09:00.
6.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora w Sali konferencyjnej (nr 19) w dniu  29.10.2021 r. o godzinie 10:00.
6.3. Po otwarciu ofert Organizator przetargu umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl informację z otwarcia ofert.
 
7. Warunki przetargu
7.1.  W przetargu nie mogą wziąć udziału Oferenci w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
7.2.  Oferenci muszą oświadczyć, że posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu przetargu tj. muszą udowodnić, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie podobnym do przedmiotu przetargu (np. roboty kamieniarskie przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków) o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
7.3.  Oferenci w momencie podpisania umowy muszą dysponować osobą, która będzie posiadała uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, umożliwiające pełnienie funkcji kierownika budowy podczas realizacji przedmiotowego zamówienia. Ponadto wymaga się, aby osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadała udokumentowane doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na obiektach zabytkowych, tj. zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami) przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
7.4.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty wraz z załącznikami określonymi w pkt. 8.5 w terminie określonym w pkt. 6.1.
7.5.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
7.6.  Na przedmiot przetargu Oferenci muszą udzielić gwarancji oraz rękojmi za wady na okres co najmniej 36 miesięcy.
7.7.  Przed upływem terminu składania ofert Organizator Przetargu może zmienić warunki przetargu lub odwołać przetarg bez podania przyczyny.
7.8.  Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu Organizator Przetargu zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże Oferentom, którzy złożyli oferty.
7.9.  Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia). Organizator przetargu udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o przetargu wpłynął do Organizatora nie później niż 4 dni  przed upływem terminu do składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie tego terminu lub dotyczy wyjaśnień udzielonych wcześniej, Organizator przetargu może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.10. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia). W szczególnych przypadkach zmiana ta może prowadzić do wydłużenia terminu składania ofert. Zmiany treści Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia) są każdorazowo wiążące dla Oferentów.
 
8. Sposób przygotowania oferty
8.1.  Każdy Oferent, biorący udział w postępowaniu przetargowym i składający ofertę, winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia o przetargu i wszystkich załączników do Ogłoszenia.
8.2.   Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8.3.   Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.4.  Oferta powinna zawierać wszystkie elementy określone w załączniku nr 1 „Formularz Oferty” t.j. nazwa Oferenta, dane adresowe i kontaktowe, oferowana cena brutto, oferowany okres gwarancji i rękojmi, a także oświadczenia o akceptacji warunków przetargu oraz projektu umowy.
8.5.  Na potwierdzenie spełniania warunków przetargu do oferty należy dołączyć:
 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów (np. referencji) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie podobnym do przedmiotu przetargu (np. roboty kamieniarskie przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków) o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
 3. Oświadczenie dotyczące dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane (wzór: załącznik nr 3 „Oświadczenie”).
8.6.  Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8.7. Oferta i załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
8.8.  W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Oferenta, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
8.9. W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.10. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były spięte, a każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami.
8.11. Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na przetarg „Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap IV” Nie otwierać przed dniem 29.10.2021r. przed godz. 10:00.
8.12. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku przetargu.
8.13. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
 
9. Rozstrzygnięcie przetargu
9.1.  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu w terminie określonym w pkt. 6.2.
9.2.  Organizator przetargu otwiera przetarg, a następnie:
 1. podaje liczbę otrzymanych ofert,
 2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami, odczytuje nazwy (firmy) Oferentów oraz ceny przez nich zaoferowane.
9.3.  Po otwarciu ofert informacje zawarte w pkt. 9.2. zostaną umieszczone na stronie internetowej BIP Powiatu Tarnobrzeskiego.
9.4.  Następnie Organizator przetargu dokonuje się szczegółowej analizy i oceny ofert.
9.5.  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zadania.
9.6.  W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Organizator przetargu wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
9.7. Organizator przetargu poprawia w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9.8. Organizator przetargu odrzuca oferty, które:
 1. nie zawierają elementów wymienionych w pkt. 8.4.;
 2. nie zawierają załączników wymienionych w pkt. 8.5. lub zawierają załączniki nie potwierdzające spełniania warunków przetargu z pkt. 7.1., 7.2., 7.3. (z zastrzeżeniem pkt. 9.9. i 9.10.);
 3. nie spełniają pozostałych warunków oraz wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu.
9.9.  W przypadkach określonych w pkt. 9.8. lit. a) i b) Organizator przetargu może przed odrzuceniem oferty wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. Jeżeli po złożeniu wyjaśnień lud dokumentów oferta będzie spełniać warunki określone w pkt. 8.4 i pkt. 8.5, nie będzie ona podlegać odrzuceniu.
9.10. W przypadku, gdy oferta nie zawiera załączników, które są w posiadaniu Organizatora przetargu lub są powszechnie dostępne, Organizator przetargu może pobrać te załączniki we własnym zakresie.
9.11. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 6.1. nie będą oceniane i zostaną zwrócone Oferentom.
9.12. O wynikach przetargu Organizator zawiadamia Oferentów pisemnie (listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną).
9.13. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
 1. kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej;
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę wskazaną w ofercie jako kierownik budowy uprawnień budowlanych oraz doświadczenia wymaganych w pkt. 7.3.
9.14. Jeżeli Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Organizator może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu.
 
10. Zamknięcie przetargu
10.1. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z postępowania.
10.2. Organizator Przetargu zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
 1. w wymaganym w pkt. 6.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
 2. żadna z ofert nie spełni warunków przetargu i zostanie odrzucona,
 3. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Organizator zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu przetargu, chyba że Organizator może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 4. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu przetargu jest niemożliwa lub niecelowa,
 5. przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 
11. Pozostałe informacje
11.1. Ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
11.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 300.
11.3. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
 1. załącznik nr 1 – „Formularz Oferty”;
 2. załącznik nr 2 – „Wykaz Robót”;
 3. załącznik nr 3 – „Oświadczenie”;
 4. załącznik nr 4 – Projekt umowy;
 5. załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót);
 6. załącznik nr 6 – Klauzula RODO.
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-10-13 00:00
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-10-13 12:30
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 11:04:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.