Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2022”
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

KT.7135.1.2.2022Ogłoszenie o zamówieniu


 Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2022

Zamówienie o wartości do 130 000,00 zł


Tarnobrzeg, 10 luty 2022 r.1. Zamawiający
Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: KT.7135.1.2.2022 – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem przetargu jest „Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2022”.
2.2. Zakres usług obejmuje:
a)    Holowanie wszystkich rodzajów pojazdów dla których na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego wydana została dyspozycja odholowania w trybie opisanym treścią art. 130a ustawy Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zmianami);
b)    Zabezpieczenie odholowanych pojazdów na parkingu własnym do czasu wydania dyspozycji umożliwiającej odbiór pojazdu.
2.3. Kod CPV: 60100000-9.
2.4. Planowany zakres usługi (w szt. holowania i dniach parkowania):
a)    Rower wózek rowerowy hulajnoga elektryczna urządzenie transportu osobistego
 - holowanie 1 parkowanie 1
b)    motocykl motorower - holowanie 2 parkowanie 5
c)    pojazd DMC do 3,5t - holowanie 5 parkowanie 20
d)    pojazd DMC od 3,5t do 7,5t - holowanie 1 parkowanie 1
e)    pojazd DMC od 7,5t do 16t - holowanie 1 parkowanie 1
f)    pojazd DMC powyżej 16t - holowanie 1 parkowanie 1
g)    pojazd przewożący mat. niebezpieczne - holowanie 1 parkowanie 1
2.5. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówienia uzupełniającego.

3. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane sukcesywnie zgodnie ze składanymi dyspozycjami przez osoby uprawnione do ich wydawania w terminie do dnia: 31.12.2022 r.

4. Termin składania i otwarcia ofert
4.1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 (sekretariat), w terminie do dnia  21.02.2022 r. do godziny 10:00.
4.2.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu  21.02.2022 r. o godzinie 10:30.
4.3.    Po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl informację z otwarcia ofert.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
5.1.    Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienie do świadczenia transportu lub przewozów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 września 2011 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.).
5.2.    Wykonawca w momencie podpisania umowy musi dysponować odpowiednim sprzętem – pojazdami, które umożliwią bezpieczne i zgodne z warunkami technicznymi holowanie wszystkich rodzajów pojazdów wymienionych w pkt. 2.4.
5.3.    Zamówienie musi być wykonywane bezpośrednio przez Wykonawcę – z racji przejmowania i zabezpieczania majątku osób trzecich nie dopuszcza się udziału podwykonawców.
5.4.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Sposób przygotowania oferty
6.1.    Każdy Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia.
6.2.    Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.3.    Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4.    Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz Oferty”.
6.5.    Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego do oferty należy dołączyć:
a)    Wykaz pojazdów będących własnością lub w prawnej dyspozycji Wykonawcy gwarantujący możliwość odholowania wszystkich rodzajów pojazdów wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych;
b)    Aktualne uprawnienie do świadczenia transportu lub przewozów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 września 2011r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.);
c)    Informację opisową odnośnie miejsca lub miejsc parkowania pojazdów (lokalizacja, powierzchnia, nawierzchnia, sposób ogrodzenia, sposób dozorowania, monitoring, możliwość parkowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne).
6.6.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.7.    Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6.8.    W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6.9.    W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.10.    Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2022”. Nie otwierać przed dniem 21.02.2022 r. przed godz. 1030.
6.11.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.12.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7. Kryterium oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zadania.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty
8.1.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 4.2.
8.2.    Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje analizy i oceny złożonych ofert.
8.3.    Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 4.1. nie będą ocenianie i zostaną zwrócone Wykonawcom.
8.4.    W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
8.5.    W przypadku, gdy Oferty nie zawierają wymaganych załączników, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich uzupełnienia.
8.6.    Zamawiający odrzuca oferty, które:
a)    nie zawierają nazwy Wykonawcy, danych adresowych i kontaktowych, oferowanej ceny brutto, oferowanego terminu gwarancji i rękojmi, podpisu Wykonawcy;
b)    nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 5;
c)    nie zawierają pozostałych wymaganych załączników (np. pełnomocnictwa).
8.7.    Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl oraz przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
8.8.    Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a)    w wymaganym w pkt. 6.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
b)    każda złożona oferta zostanie odrzucona,
c)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d)    wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu zamówienia jest niemożliwa lub niecelowa,
e)    zamówienie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

10. Pozostałe informacje:
10.1. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
10.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 100 lub wew. 101.
10.3. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
a)    załącznik nr 1 „Formularz Oferty”;
b)    załącznik nr 2 „Projekt umowy”;
c)    załącznik nr 3 „Klauzula dotycząca RODO”.

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-02-10 00:00
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-02-10 14:02
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 maja 2024r. 09:42:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.