Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114R do działki ewid. nr 556/6, obręb Alfredówka”
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

IF.7031.10.2022Ogłoszenie o zamówieniu


 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114R do działki ewid. nr 556/6, obręb Alfredówka”Zamówienie o wartości do 130 000,00 zł

Tarnobrzeg, 04 marzec 2022 r.1. Zamawiający
Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: IF.7031.10.2022 – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114R do działki ewid. nr 556/6, obręb Alfredówka.
2.2.    Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej:
a)    uzyskanie aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 – 1 egz. (jeżeli będą wymagane),
b)    uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana),
c)    uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana),
d)    uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli będzie wymagana),
e)    dokumentacja geotechniczna (jeżeli będzie wymagana prawem) w zakresie przedmiotu umowy – w ilości 4 egz.,
f)    opracowanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej – w ilości po 6 egz.,
g)    opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – 6 egz.,
h)    opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia – w ilości 5 egz.,
i)    opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich – w ilości 3 egz.,
j)    specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 3 egz.,
k)    uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia budowy lub decyzji o Pozwoleniu na budowę,
l)    przygotowanie kompletnej dokumentacji na płycie CD\DVD (lub innym nośniku) zawierającej całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, KST) – 1 egz.
2.3.    Kody CPV: 71320000-7, 71322000-1.
2.4.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

3. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia: 30 czerwiec 2022 r.

4. Termin składania i otwarcia ofert
4.1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 (sekretariat), w terminie do dnia  15.03.2022 r. do godziny 09:00.
4.2.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu  15.03.2022 r. o godzinie 10:00.
4.3.    Po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl informację z otwarcia ofert.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
5.1.    Wykonawca musi udowodnić, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (np. przebudowa, rozbudowa, remont drogi) o wartości minimum 20 000,00 zł brutto.
5.2.    Wykonawca w momencie podpisania umowy musi dysponować osobą, która będzie posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;
5.3.    Na przedmiot zamówienia Wykonawcy muszą udzielić rękojmi za wady. Rękojmia będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot zamówienia.
5.4.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Sposób przygotowania oferty
6.1.    Każdy Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia.
6.2.    Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.3.    Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4.    Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz Oferty”.
6.5.    Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego do oferty należy dołączyć:
a)    Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (np. referencji) określających, czy usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać co najmniej jedną usługę w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (np. przebudowa, rozbudowa, remont drogi) o wartości minimum 20 000,00 zł brutto.
b)    Oświadczenie dotyczące dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane (wzór: załącznik nr 3 „Oświadczenie”).
6.6.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.7.    Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6.8.    W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6.9.    W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.10.    Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na wykonanie zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114R do działki ewid. nr 556/6, obręb Alfredówka” Nie otwierać przed dniem 15.03.2022 r. przed godz. 10:00.
6.11.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.12.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7. Kryterium oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zadania.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty
8.1.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 4.2.
8.2.    Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje analizy i oceny złożonych ofert.
8.3.    Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 4.1. nie będą ocenianie i zostaną zwrócone Wykonawcom.
8.4.    W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
8.5.    W przypadku, gdy Oferty nie zawierają wymaganych załączników, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich uzupełnienia.
8.6.    Zamawiający odrzuca oferty, które:
a)    nie zawierają nazwy Wykonawcy, danych adresowych i kontaktowych, oferowanej ceny brutto, oferowanego terminu gwarancji i rękojmi, podpisu Wykonawcy;
b)    nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 5;
c)    nie zawierają pozostałych wymaganych załączników (np. pełnomocnictwa).
8.7.    Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl oraz przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
8.8.    Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w ofercie uprawnień budowlanych wymaganych w pkt. 5.2.
8.9.    Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a)    w wymaganym w pkt. 6.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
b)    każda złożona oferta zostanie odrzucona,
c)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d)    wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu zamówienia jest niemożliwa lub niecelowa,
e)    zamówienie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

10. Pozostałe informacje:
10.1. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
10.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 300, 301.
10.3. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
a)    załącznik nr 1 – „Formularz Oferty”;
b)    załącznik nr 2 – „Wykaz Robót”;
c)    załącznik nr 3 – „Oświadczenie”;
d)    załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
e)    załącznik nr 5 – Projekt umowy;
f)    załącznik nr 6 – Klauzula RODO.


Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-03-04 00:00
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-03-04 13:33
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 maja 2024r. 08:42:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.