Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Ogłoszenie o przetargu na zadanie: „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – system sygnalizacji pożaru”
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
OR.2510.2.2022
 
 
 
 
Ogłoszenie o przetargu
 
 
„Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – system sygnalizacji pożaru”
 
 
Przetarg prowadzony na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami).
 
 
 
Tarnobrzeg, 18 marzec 2022 r.
 

 
 
1. Organizator przetargu
Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: OR.2510.2.2022 – w korespondencji kierowanej do Organizatora należy posługiwać się tym znakiem.
Jeżeli gdziekolwiek w Ogłoszeniu o przetargu lub załącznikach do niego pojawia się pojęcie „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Organizatora przetargu.
 
2. Tryb przetargu
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami).
           
3. Przedmiot przetargu
3.1. Przedmiotem przetargu jest „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – system sygnalizacji pożaru”.
3.2. Przedmiot przetargu obejmuje wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w szczególności:
 • montaż centrali sygnalizacji pożarowej,
 • montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
 • montaż optycznych czujek dymu,
 • montaż elementów kontrolno-sterujących,
 • montaż sygnalizatorów akustyczno-optycznych,
 • montaż rur winidurowych karbowanych,
 • montaż przewodów elektrycznych,
 • montaż masy uszczelniającej, 
 • wykonanie próby instalacji.
3.3. Kody CPV:
 1. 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
 2. 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres prac niezbędnych do wykonania) został zawarty w projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, ma on za zadanie zobrazować skalę robót budowlanych oraz pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia.
UWAGA!
Projekt wykonawczy zawiera szerszy zakres robót niż przedmiotowe zamówienie.
Przedmiotowe zadanie obejmuje część robot objętych projektem: „REMONT
 I PRZEBUDOWA CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBRZEGU POŁOŻONEGO  PRZY UL. 1 MAJA 4  DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA MODERNIZACA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO” w zakresie wykonania systemu sygnalizacji pożaru.
 
4. Termin wykonania przedmiotu przetargu
4.1. Organizator przetargu wymaga, aby przedmiot przetargu został wykonany w terminie do dnia: 12 października 2022 r.
 
5. Miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu; 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4.
 
6. Termin składania i otwarcia ofert
6.1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora, pokój nr 17 (sekretariat), w terminie do dnia  05.04.2022 r. do godziny 09:00.
6.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora w Sali konferencyjnej (nr 19) w dniu  05.04.2022 r. o godzinie 10:00.
6.3. Po otwarciu ofert Organizator przetargu umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl informację z otwarcia ofert.
 
7. Warunki przetargu
7.1.  W przetargu nie mogą wziąć udziału Oferenci w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
7.2.  Oferenci muszą oświadczyć, że posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu przetargu tj. muszą udowodnić, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie podobnym do przedmiotu przetargu (np. wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego) o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
7.3.  Oferenci w momencie podpisania umowy muszą dysponować osobą, która będzie posiadała uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej („elektrycznej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
7.4.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty wraz z załącznikami określonymi w pkt. 8.5 w terminie określonym w pkt. 6.1.
7.5.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
7.6.  Na przedmiot przetargu Oferenci muszą udzielić gwarancji oraz rękojmi za wady na okres co najmniej 36 miesięcy.
7.7.  Przed upływem terminu składania ofert Organizator Przetargu może zmienić warunki przetargu lub odwołać przetarg bez podania przyczyny.
7.8.  Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu Organizator Przetargu zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże Oferentom, którzy złożyli oferty.
7.9.  Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia). Organizator przetargu udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o przetargu wpłynął do Organizatora nie później niż 4 dni  przed upływem terminu do składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie tego terminu lub dotyczy wyjaśnień udzielonych wcześniej, Organizator przetargu może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.10. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia). W szczególnych przypadkach zmiana ta może prowadzić do wydłużenia terminu składania ofert. Zmiany treści Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia) są każdorazowo wiążące dla Oferentów.
 
8. Sposób przygotowania oferty
8.1.  Każdy Oferent, biorący udział w postępowaniu przetargowym i składający ofertę, winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia o przetargu i wszystkich załączników do Ogłoszenia.
8.2.   Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8.3.   Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.4.   Oferta powinna zawierać wszystkie elementy określone w załączniku nr 1 „Formularz Oferty” t.j. nazwa Oferenta, dane adresowe i kontaktowe, oferowana cena brutto, oferowany okres gwarancji i rękojmi, a także oświadczenia o akceptacji warunków przetargu oraz projektu umowy.
8.5.   Na potwierdzenie spełniania warunków przetargu do oferty należy dołączyć:
 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów (np. referencji) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie podobnym do przedmiotu przetargu (np. wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego) o wartości minimum 100 000,00 zł brutto.
 3. Oświadczenie dotyczące dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane (wzór: załącznik nr 3 „Oświadczenie”).
8.6.  Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8.7. Oferta i załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
8.8.   W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Oferenta, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
8.9.  W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.10. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były spięte, a każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami.
8.11. Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na przetarg „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – system sygnalizacji pożaru” Nie otwierać przed dniem 05.04.2022r. przed godz. 10:00.
8.12. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku przetargu.
8.13. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
 
9. Rozstrzygnięcie przetargu
9.1.  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu w terminie określonym w pkt. 6.2.
9.2.   Po otwarciu ofert Organizator przetargu dokonuje analizy i oceny złożonych ofert.
9.3.  Informacja o złożonych ofertach zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Powiatu Tarnobrzeskiego.
9.4.  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zadania.
9.5.   W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Organizator przetargu wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
9.6.   Organizator przetargu poprawia w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9.7.  W przypadku, gdy oferta nie zawiera załączników wymienionych w pkt. 8.5. lub zawierają załączniki nie potwierdzające spełniania warunków przetargu z pkt. 7.1., 7.2., 7.3. Organizator przetargu wezwie Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów.
9.8.   W przypadku, gdy oferta nie zawiera załączników, które są w posiadaniu Organizatora przetargu lub są powszechnie dostępne, Organizator przetargu może pobrać te załączniki we własnym zakresie.
9.9. Organizator przetargu odrzuca oferty, które:
 1. nie zawierają elementów wymienionych w pkt. 8.4.;
 2. nie potwierdzają spełniania warunków przetargu z pkt. 7.1., 7.2., 7.3;
 3. nie spełniają pozostałych warunków oraz wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu.
9.10. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 6.1. nie będą oceniane i zostaną zwrócone Oferentom.
9.11. O wynikach przetargu Organizator zawiadomi Oferentów (listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną).
9.12. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
 1. kosztorys ofertowy;
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę wskazaną w ofercie jako kierownik budowy uprawnień budowlanych wymaganych w pkt. 7.3.
9.14. Jeżeli Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Organizator może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu.
 
10. Zamknięcie przetargu
10.1. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z postępowania.
10.2. Organizator Przetargu zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
 1. w wymaganym w pkt. 6.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
 2. żadna z ofert nie spełni warunków przetargu, wszystkie oferty zostaną odrzucone,
 3. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Organizator zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu przetargu, chyba że Organizator może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 4. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu przetargu jest niemożliwa lub niecelowa,
 5. przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 
11. Pozostałe informacje
11.1. Ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
11.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 206.
11.3. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
 1. załącznik nr 1 – „Formularz Oferty”;
 2. załącznik nr 2 – „Wykaz Robót”;
 3. załącznik nr 3 – „Oświadczenie”;
 4. załącznik nr 4 – Projekt umowy;
 5. załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót);
 6. załącznik nr 6 – Klauzula RODO.
 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-03-18 01:00
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-03-18 14:31
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 maja 2024r. 09:23:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.