Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Renowacja mostku w zespole pałacowym w Grębowie”
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
IF.7031.25.2022
 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu
 
 
„Renowacja mostku w zespole pałacowym w Grębowie”
 
 
Zamówienie o wartości do 130 000,00 zł
 
                                            
                      
Tarnobrzeg, 19 lipiec 2022 r.
 

 

1. Zamawiający
Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: IF.7031.25.2022 – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Renowacja mostku w zespole pałacowym w Grębowie”.
2.2.    Zadanie obejmuje wykonanie renowacji ścian, sklepienia i fundamentów zabytkowego mostku w zespole pałacowo – parkowym w Grębowie ul. Dolańskich 142.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
a)    Renowacja fundamentów:
-    wykonanie odkopu fundamentów,
-    odgrzybienie ścian,
-    wykonanie impregnacji ścian,
-    przemurowanie pęknięć ścian i uzupełnienie tynków,  
-    umocnienie ścian fundamentowych,
-    wykonanie izolacji;
b)    Renowacja części nadziemnej:
-    odbicie tynków wewnętrznych,
-    częściowe rozebranie ścian z cegieł,
-    wykonanie zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych,
-    wykonanie przemurowań,
-    odtworzenie rozebranej części muru mostku na zaprawie cementowej,
-    oczyszczenie powierzchni ścian i odgrzybianie,
-    wykonanie impregnacji ścian z cegły gruntem głęboko penetrującym,
-    wykonanie tynku renowacyjnego,
-    wykonanie zewnętrznych profili ciągnionych szlachetnie,
-    malowanie trzykrotne z gruntowaniem tynków zewnętrznych,
-    wykonanie renowacji donic na murach mostku z uszczelnieniem wnętrza.
2.3.    Kody CPV: 45453100-8, 45410000-4, 45442100-8
2.4.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 6 do ogłoszenia tj. w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, ma on za zadanie zobrazować skalę robót budowlanych oraz pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia.
Uwaga!
Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje renowacji elewacji zewnętrznej Pałacu Dolańskich, zewnętrznej klatki schodowej oraz bramy wjazdowej wraz z murem ogrodzeniowym, które są ujęte w projekcie budowlanym.

3. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia: 17 października 2022 r.

4. Termin składania i otwarcia ofert
4.1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 (sekretariat), w terminie do dnia  05.08.2022 r. do godziny 10:00.
4.2.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu  05.08.2022 r. o godzinie 11:00.
4.3.    Po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl informację z otwarcia ofert.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
5.1.    Wykonawca musi udowodnić, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (np. roboty remontowe lub renowacyjne przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków) o wartości minimum 70 000,00 zł brutto.
5.2.    Wykonawca w momencie podpisania umowy musi dysponować osobą, która będzie posiadała uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, umożliwiające pełnienie funkcji kierownika budowy podczas realizacji przedmiotowego zamówienia. Ponadto wymaga się, aby osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadała udokumentowane doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na obiektach zabytkowych, tj. zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późniejszymi zmianami) przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
5.3.    Na przedmiot zamówienia Wykonawcy muszą udzielić rękojmi za wady na okres co najmniej 36 miesięcy.
5.4.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
5.5.    Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji lokalnej.

6. Sposób przygotowania oferty
6.1.    Każdy Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia.
6.2.    Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.3.    Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4.    Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz Oferty”.
6.5.    Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego do oferty należy dołączyć:
a)    Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów (np. referencji) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
b)    Oświadczenie dotyczące dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane (wzór: załącznik nr 3 „Oświadczenie”).
6.6.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.7.    Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6.8.    W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6.9.    W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.10.    Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na wykonanie zadania pn.: „Renowacja mostku w zespole pałacowym w Grębowie” Nie otwierać przed dniem 05.08.2022 r. przed godz. 11:00.
6.11.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.12.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7. Kryterium oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zadania.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty
8.1.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 4.2.
8.2.    Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje analizy i oceny złożonych ofert.
8.3.    Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 4.1. nie będą ocenianie i zostaną zwrócone Wykonawcom.
8.4.    W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
8.5.    W przypadku, gdy Oferty nie zawierają wymaganych załączników, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich uzupełnienia.
8.6.    Zamawiający odrzuca oferty, które:
a)    nie zawierają nazwy Wykonawcy, danych adresowych i kontaktowych, oferowanej ceny brutto, oferowanego terminu gwarancji i rękojmi, podpisu Wykonawcy;
b)    nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 5;
c)    nie zawierają pozostałych wymaganych załączników (np. pełnomocnictwa).
8.7.    Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl oraz przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
8.8.    Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
a)    kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej;
b)    dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę wskazaną w ofercie jako kierownik budowy uprawnień budowlanych oraz doświadczenia wymaganych w pkt. 5.2.
8.9.    Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a)    w wymaganym w pkt. 4.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
b)    każda złożona oferta zostanie odrzucona,
c)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d)    wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu zamówienia jest niemożliwa lub niecelowa,
e)    zamówienie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

10. Pozostałe informacje
10.1. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
10.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 300, 301.
10.3. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
a)    załącznik nr 1 – „Formularz Oferty”;
b)    załącznik nr 2 – „Wykaz Robót”;
c)    załącznik nr 3 – „Oświadczenie”;
d)    załącznik nr 4 – Projekt umowy;
e)    załącznik nr 5 – Klauzula RODO;
f)    załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa.


Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-07-19 00:00
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-07-19 11:40
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-07-19 11:45
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2024r. 01:12:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.