Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Zakup wraz z dostawą i instalacją wyposażenia strzelnicy wirtualnej tj. systemu szkolno – treningowego z oprogramowaniem, oraz przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego na potrzeby Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie ul. Kościuszki 101 39-460 Nowa Dęba
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

ZK.II.5560.13.2023
Ogłoszenie o zamówieniu


Zakup wraz z dostawą i instalacją wyposażenia strzelnicy wirtualnej tj. systemu szkolno – treningowego z oprogramowaniem, oraz przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego na potrzeby Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie ul. Kościuszki 101 39-460 Nowa Dęba, w Konkursie Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” współfinansowanego z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zamówienie o wartości do 130 000,00 zł
    
               
Tarnobrzeg, 06.06.2023 r. 

1. Zamawiający
Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: ZK.II.5560.13.2023 – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.    Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wyposażenia strzelnicy wirtualnej oraz jego instalacja wraz z systemem szkolno-treningowym, i przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.
2.2.    Kody CPV:
30213000-5 – Komputery osobiste
30232100-5 – Drukarki i plotery
38652120-7 – Projektory video
30237200-1 – Akcesoria komputerowe
32342412-3 – Głośniki
30213200-7 – Komputer tablet
37528000-5 – Broń do zabawy
48931000-3 – Pakiety oprogramowania szkoleniowego
80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego
2.3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia: 31 sierpień 2023 r.

4. Termin składania i otwarcia ofert
4.1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 (sekretariat), w terminie do dnia  20.06.2023 r. do godziny 09:00.
4.2.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu  20.06.2023 r. o godzinie 10:00.
4.3.    Po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl informację z otwarcia ofert.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
5.1.    Wykonawca musi udowodnić, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na dostarczeniu wyposażenia strzelnicy wirtualnej w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 20 000,00 zł brutto.
5.2.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
5.3.    Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 z późn. zmianami) z postępowania wyklucza się:
a)    wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b)    wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c)    wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

6. Sposób przygotowania oferty
6.1.    Każdy Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia.
6.2.    Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.3.    Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4.    Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz Oferty”.
6.5.    Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego do oferty należy dołączyć:
    Dokumenty potwierdzające, że system multimedialny i laserowe symulatory broni wchodzące w skład wirtualnej strzelnicy, spełniają warunki określone w ogłoszeniu Ministra Obrony Narodowej – Konkurs Ofert pn. „Strzelnica w powiecie” m.in.:
a)    Deklarację zgodności CE dla wyrobu wprowadzanego lub udostępnianego na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego potwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami zawartymi w przepisach dyrektywy Nowego Podejścia w zakresach dyrektyw odpowiadających konstrukcji wyrobu (dostarczyć z ofertą).
b)    Ważny Certyfikat zgodności, przedmiotowego wyrobu z wymaganiami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2, wydany przez organizację posiadającą status jednostki certyfikującej wyroby, akredytowanej w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17065 (dostarczyć z ofertą).
c)    Wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
6.6.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.7.    Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6.8.    W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6.9.    W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.10.    Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
    Oferta na wykonanie zadania pn.: „Oferta na wyposażenie strzelnicy wirtualnej, nie otwierać przed dniem 20 czerwca 2023 r. przed godz. 10:00”.
6.11.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.12.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
7. Kryterium oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert, do których załączone będą wymagane dokumenty, jest cena brutto. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zadania.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty
8.1.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 4.2.
8.2.    Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje analizy i oceny złożonych ofert.
8.3.    Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 4.1. nie będą ocenianie i zostaną zwrócone Wykonawcom.
8.4.    W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
8.5.    W przypadku, gdy Oferty nie zawierają wymaganych załączników, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich uzupełnienia.
8.6.    Zamawiający odrzuca oferty, które:
a)    nie zawierają nazwy Wykonawcy, danych adresowych i kontaktowych, oferowanej ceny brutto, oferowanego terminu gwarancji i rękojmi, podpisu Wykonawcy;
b)    nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 5;
c)    w których Wykonawca nie uzupełnił wymaganych załączników.
8.7.    Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl oraz przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
8.8.    Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a)    w wymaganym w pkt. 4.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
b)    każda złożona oferta zostanie odrzucona,
c)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d)    wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu zamówienia jest niemożliwa lub niecelowa,
e)    zamówienie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

10. Pozostałe informacje:
10.1. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
10.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 342.
10.3. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
a)    załącznik nr 1 – „Formularz Oferty”;
b)    załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
c)    załącznik nr 3 – Projekt umowy;
d)    załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
e)    załącznik nr 5 – Klauzula RODO.


Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-06-06 00:00
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-06-06 09:56
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 maja 2024r. 09:53:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.