Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2024
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

KT.5414.1.2.2024Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2024


Zamówienie o wartości do 130 000,00 zł


Tarnobrzeg, 9 styczeń 2024 r.1. Zamawiający
Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: KT.5414.1.2.2024 – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2024”.
2.2. Zakres dostawy obejmuje:
a)    Wytwarzanie zgodnie z obowiązującą normą i przepisami oraz posiadanymi uprawnieniami tablic rejestracyjnych o wzorach wyróżnikach i w ilościach określonych przez Zamawiającego w cząstkowych zamówieniach oraz dostawę do magazynu Zamawiającego na własny koszt;
b)    Odbiór na własny koszt tablic wycofanych celem ich kasacji w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami;
2.3. Kody CPV: 30195000-2; 14700000-8.
2.4. Planowany zakres dostawy:
a)    Tablice samochodowe (w tym zwyczajne, tymczasowe, t.z.w. „kwadrat”,) – bez tablic
o zmniejszonym wymiarze, łącznie - 4400 sztuk;
b)    Tablice motocyklowe/ ciągnikowe – zwyczajne – 450 sztuk;
c)    Tablice motorowerowe – 150 sztuk.
d)    Tablice indywidualne, zabytkowe, wtórniki, tablice o zmniejszonym wymiarze, 3-cie tablice – wymagające wysyłki jako przesyłka indywidualna – 250 sztuk.
2.5. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zamówienia uzupełniającego.

3. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany sukcesywnie zgodnie ze składanymi przez Organizatora zamówieniami cząstkowymi w terminie do dnia: 31.12.2024 r.

4. Termin składania i otwarcia ofert
4.1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 (sekretariat), w terminie do dnia 22.01.2024 r. do godziny 10:00.
4.2.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu  22.01.2024 r. o godzinie 10:30.
4.3.    Po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl informację z otwarcia ofert.
4.4.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
5.1.    Wykonawca musi posiadać zezwolenie Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych oraz certyfikat potwierdzający zgodność oferowanych tablic rejestracyjnych lub materiałów użytych do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w przepisach.
5.2.    Na przedmiot zamówienia Wykonawca musi udzielić gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy.
5.3.    Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023, poz. 1497 z późn. zm.) z postępowania wyklucza się:
a)    wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b)    wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c)    wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

6. Sposób przygotowania oferty
6.1.    Każdy Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia.
6.2.    Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.3.    Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4.    Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz Oferty”.
6.5.    Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego do oferty należy dołączyć:
a)    potwierdzoną za zgodność kopię aktualnego zezwolenia na produkcję tablic wydanego
przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby Wykonawcy,
b)    potwierdzoną za zgodność kopię aktualnego certyfikatu stwierdzającego zgodność oferowanych tablic lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi
i przepisami.
6.6.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.7.  Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6.8.    W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6.9.    W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.10.  Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na wykonanie zadania pn.: „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2024”.  Nie otwierać przed dniem 22.01.2024 r. przed godz. 10:30.
6.11.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.12.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1640 z późn. zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7. Kryterium oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zadania.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty
8.1.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 4.2.
8.2.    Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje analizy i oceny złożonych ofert.
8.3.    Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 4.1. nie będą ocenianie i zostaną zwrócone Wykonawcom.
8.4.    W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
8.5.    W przypadku, gdy Oferty nie zawierają wymaganych załączników, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich uzupełnienia. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni załączników w wymaganym terminie, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie pkt. 8.7. lit. b) lub/i c) niniejszego ogłoszeni
8.6.    Zamawiający poprawia w ofercie:
a)    oczywiste omyłki pisarskie,
b)    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8.7.    Zamawiający odrzuca oferty, które:
a)    nie zawierają nazwy Wykonawcy, danych adresowych i kontaktowych, oferowanej ceny brutto, okresu gwarancji, podpisu Wykonawcy;
b)    nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 5;
c)    nie zawierają pozostałych wymaganych załączników (np. pełnomocnictwa).
8.8.    Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl oraz przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
8.9.    Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a)    w wymaganym w pkt. 6.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
b)    każda złożona oferta zostanie odrzucona,
c)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d)    wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu zamówienia jest niemożliwa lub niecelowa,
e)    zamówienie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

10. Pozostałe informacje:
10.1. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
10.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 100 lub wew. 101.
10.3. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
a)    załącznik nr 1 „Formularz Oferty”;
b)    załącznik nr 2 „Projekt umowy”;
c)    załącznik nr 3 „Klauzula dotycząca RODO”.


Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski

Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-01-09 00:00
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-01-09 14:28
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 maja 2024r. 07:54:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.