Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
      Tarnobrzeg, 28.02.2024 r.
IF.272.1.13.2024
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                     
 
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 38) za cenę brutto 589 956,48 (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 48/100) z terminem realizacji zamówienia 50 dni. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, termin realizacji zamówienia: 40%) oraz jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu w przedmiotowym postępowaniu.
Jednocześnie Powiat Tarnobrzeski informuje o odrzuceniu oferty firmy Ziółkowski Juventas S.K.A. (Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce).
Uzasadnienie prawne:                                                        
Oferta Wykonawcy: Ziółkowski Juventas S.K.A. (Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce) została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) i pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu komunikacją między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta Wykonawcy: Ziółkowski Juventas S.K.A. (Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce) oraz formularz asortymentowo-cenowy zostały złożone bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że oferta złożona przez firmę Ziółkowski Juventas S.K.A. jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ponadto w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wyraźnie określił przedmiot zamówienia, którym jest dostawa następującego sprzętu medycznego:
  1. Lampy Operacyjnej - 2 szt.;
  2. Aparatu ultrasonograficznego wraz z zestawem głowic - 1 szt.;
  3. Stołu zabiegowego - 1 szt.;
  4. Lampy zabiegowej - 1 szt.;
  5. Aparatu do wykonywania badań Ekg wraz z wyposażeniem - 3 szt.;
  6. Kardiomonitora z funkcjami EKG, NIBP, TEMP, SpO2 - 3 szt.;
  7. Aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego - 1 szt.;
  8. Myjni endoskopowej - 1 szt.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Specyfikacja Warunków Zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych, co zostało potwierdzone w wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 26.01.2024 r. Oferta przedłożona przez Wykonawcę: Ziółkowski Juventas S.K.A. (Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce) obejmuje dostawę jedynie stołu zabiegowego.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że treść oferty złożona przez firmę Ziółkowski Juventas S.K.A. jest niezgodna z warunkami zamówienia.
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
Ziółkowski Juventas S.K.A.; Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce
Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) i pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 38
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium termin realizacji zamówienia: 0,00            razem: 60,00
 

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikujący
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-02-28 00:00
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-02-28 14:51
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 10:25:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.