XML
Ogłoszenie o przetargu na zadanie: „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2021”
Powiat  Tarnobrzeski
ul. 1 Maja  4
39 - 400  Tarnobrzeg
 
KT.5414.1.2.2021
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o przetargu
 
„Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2021”
 
Przetarg prowadzony na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami)
 
 
 
                                                            
 
Tarnobrzeg, 11 styczeń 2021 r.
 
 

 
1. Organizator Przetargu
Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: KT.5414.1.2.2021 – w korespondencji kierowanej do Organizatora
należy posługiwać się tym znakiem.
 
2. Tryb przetargu
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami).
           
3. Przedmiot przetargu
3.1. Przedmiotem przetargu jest „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2021”.
3.2. Zakres dostawy obejmuje:
 1. Wytwarzanie zgodnie z obowiązującą normą i przepisami oraz posiadanymi uprawnieniami tablic rejestracyjnych o wzorach wyróżnikach i w ilościach określonych przez Zamawiającego w cząstkowych zamówieniach oraz dostawę do magazynu Zamawiającego na własny koszt;
 2. Odbiór na własny koszt tablic wycofanych celem ich kasacji w sposób zgodny
  z obowiązującymi przepisami;
3.3. Kody CPV: 30195000-2; 14700000-8.
3.4. Planowany zakres dostawy:
 1. Tablice samochodowe (w tym zwyczajne, tymczasowe, t.z.w. „kwadrat”,) – bez tablic
  o zmniejszonym wymiarze, łącznie - 8000 sztuk;
 2. Tablice motocyklowe/ ciągnikowe – zwyczajne – 600 sztuk;
 3. Tablice motorowerowe – 200 sztuk.
 4. Tablice indywidualne, zabytkowe, wtórniki, tablice o zmniejszonym wymiarze, 3-cie tablice – wymagające wysyłki jako przesyłka indywidualna – 200 sztuk.
3.5. Organizator przetargu przewiduje możliwość wystąpienia zamówienia uzupełniającego.
 
4. Termin wykonania przedmiotu przetargu
Organizator wymaga, aby przedmiot przetargu został wykonany sukcesywnie zgodnie ze składanymi przez Organizatora zamówieniami cząstkowymi w terminie do dnia: 31.12.2021 r.
 
5. Miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu; 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4
 
6. Termin składania i otwarcia ofert
6.1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora, pokój nr 17 (sekretariat)[1], w terminie
do dnia 20 stycznia 2021 r. do godziny 1000.
6.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora w Sali konferencyjnej (nr 19)
w dniu 20 stycznia 2021 r. o godzinie 1030.
 
 
Uwaga!
       W przypadku utrzymującego się stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie będzie możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert. Transmisja online z otwarcia ofert będzie dostępna na kanale YouTube Powiatu Tarnobrzeskiego - https://www.youtube.com/channel/UCC1MOVzP91btZMyTaIukPgg
 
7. Warunki przetargu
7.1. Udział w przetargu mogą wziąć Oferenci w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zmianami).
7.2. Udział w przetargu mogą wziąć Oferenci, którzy że posiadają zezwolenie Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych oraz certyfikat potwierdzający zgodność oferowanych tablic rejestracyjnych lub materiałów użytych do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w przepisach
7.3. Na przedmiot przetargu Oferenci muszą udzielić gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy.
7.5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty wraz z załącznikami określonymi
w pkt. 8.5 w terminie określonym w pkt. 6.1.
7.6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
7.7. Przed upływem terminu składania ofert Organizator Przetargu może zmienić lub odwołać warunki przetargu bez podania przyczyny.
7.8. Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu Organizator Przetargu zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże Oferentom,
którzy złożyli oferty.
7.9.  Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia). Organizator przetargu udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu do składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o przetargu wpłynął do Organizatora nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie tego terminu lub dotyczy wyjaśnień udzielonych wcześniej, Organizator przetargu może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.10. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia). W szczególnych przypadkach zmiana ta może prowadzić do wydłużenia terminu składania ofert. Zmiany treści Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia) są każdorazowo wiążące dla Oferentów.
 
8. Sposób przygotowania oferty
8.1. Każdy Oferent, biorący udział w postępowaniu przetargowym i składający ofertę, winien zapoznać się z ustalonymi przez Organizatora warunkami przetargu, a także treścią projektu umowy.
8.2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.4. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy określone z załączniku nr 1 „Formularz Oferty” t.j. nazwa Oferenta, dane adresowe i kontaktowe, oferowana cena brutto, oferowany termin gwarancji, a także oświadczenia o akceptacji warunków przetargu oraz projektu umowy.
8.5. Do oferty należy dołączyć:
 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Potwierdzoną za zgodność kopię aktualnego zezwolenia na produkcję tablic wydanego
  przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby Oferenta.
 3. Potwierdzoną za zgodność kopię aktualnego certyfikatu stwierdzającego zgodność oferowanych tablic lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi
  i przepisami.
8.6. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8.7. Oferta i załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
8.8. W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Oferenta, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
8.9. W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.10. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były spięte, a każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami.
8.11. Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
         Oferta na przetarg „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnobrzeskiego
w roku 2021”.  Nie otwierać przed dniem 20.01.2021 r. przed godz. 1030.
8.12. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku przetargu.
8.13. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
 
9. Rozstrzygnięcie przetargu
9.1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
9.2. Część jawna odbędzie się w obecności Oferentów w terminie i miejscu wskazanym w pkt. 6.2.
9.3. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, a następnie:
 1. podaje liczbę otrzymanych ofert.
 2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami, odczytuje nazwy (firmy) Oferentów oraz ceny przez nich zaoferowane.
 3. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów.
9.4. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy i oceny ofert.
9.5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zadania.
9.6. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Organizator przetargu wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
9.7. Organizator przetargu odrzuca oferty, które:
 1. nie zawierają elementów wymienionych w pkt. 8.4.;
 2. nie zawierają załączników wymienionych w pkt. 8.5., z zastrzeżeniem pkt. 9.8. i 9.9.;
 3. nie spełniają pozostałych warunków oraz wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu.
9.8.  W przypadkach określonych w pkt. 9.7. lit. a) i b) Organizator przetargu może przed odrzuceniem oferty wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. Jeżeli po złożeniu wyjaśnień lud dokumentów oferta będzie spełniać warunki określone w pkt. 8.4 i pkt. 8.5, nie będzie ona podlegać odrzuceniu.
9.9.  W przypadku, gdy oferta nie zawiera załączników, które są w posiadaniu Organizatora przetargu lub są powszechnie dostępne, Organizator przetargu może pobrać te załączniki we własnym zakresie.
9.10. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 6.1. nie będą oceniane i zostaną zwrócone Oferentom.
9.11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo poprawy oczywistych omyłek pisarskich
i rachunkowych w złożonych ofertach. Oferenci zostaną powiadomieni o dokonanych poprawach.
9.12. O wynikach przetargu Organizator zawiadamia Oferentów pisemnie (listem poleconym lub drogą elektroniczną).
9.13. Jeżeli Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Organizator może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu.
 
10. Zamknięcie przetargu
10.1. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z postępowania.
10.2. Organizator Przetargu zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
 1. w wymaganym w pkt. 6.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
 2. żadna z ofert nie spełni warunków przetargu i zostanie odrzucona,
 3. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Organizator zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu przetargu, chyba że Organizator może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 4. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu przetargu jest niemożliwa lub niecelowa,
 5. przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 
11. Pozostałe informacje
11.1. Ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
11.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 100 lub wew. 101.
11.3. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
 1. załącznik nr 1 „Formularz Oferty”;
 2. załącznik nr 2 „Projekt umowy”;
 3. załącznik nr 3 „Klauzula dotycząca RODO”.
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski[1] W przypadku utrzymującego się stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz związanych z tymi stanami Zarządzeń Starosty Tarnobrzeskiego oferty należy wrzucać do skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego
w Tarnobrzegu umieszczonej przy wejściu do budynku. Osoby chcące uzyskać potwierdzenie złożenia oferty proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 15-822-39-22 wew. 100.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie + załączniki Plik zip 253.21 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-01-11
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-01-11 12:13
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-01-11 12:16