XML
Zawiadomienie o wyniku przetargu na zadanie: „Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2021”
 
Tarnobrzeg, 28. stycznia 2021 r.
KT.7135.1.3.2021
 
 
 
                                                                                      
 
Na podstawie art. 703 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie przetargu na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2021” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Usługowo Handlowy „AUTO-MARK” Marek Tomasz; z/s Stale, ul. Tarnobrzeska 72, 39-400 Tarnobrzeg; za kwotę brutto  17.995,00 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
Oferta ta jest ofertą cenowo najniższą i jedyną ofertą złożoną w postepowaniu (kryterium oceny: cena brutto 100%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli:
Oferta nr 1
Zakład Usługowo Handlowy „AUTO-MARK” Marek Tomasz
Stale, ul. Tarnobrzeska 72, 39-400 Tarnobrzeg
Cena brutto: 17 995,00 złJacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-01-28
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-01-29 09:33
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-01-29 09:34