XML
Zawiadomienie o zamknięciu przetargu na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych Zadanie Nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w miejscowości Alfredówka”
Tarnobrzeg, 10.05.2021r.
IF.7031.2.2.2021
 
 
 
 
                                                                                             
Dotyczy: Przetargu na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych Zadanie Nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w miejscowości Alfredówka”
 
 
 
Zawiadomienie
o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru
 
 
Powiat Tarnobrzeski, działając na podstawie art. 703 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami) informuje, że zgodnie z pkt. 10.2. lit. c) Ogłoszenia o przetargu zamyka się przetarg na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych Zadanie Nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w miejscowości Alfredówka” bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
 
Uzasadnienie
 
Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w wyznaczonym terminie (38 130,00 zł) przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (15 000,00 zł). Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.
 
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-05-10
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-05-10 12:58