XML
Ogłoszenie o przetargu na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych”
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
IF.7031.4.2021
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o przetargu
 
 
„Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych”
 
 
Przetarg prowadzony na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740
z późn. zmianami).
 
 
                                                       
 
 
Tarnobrzeg, 12 maj 2021 r.
 

 
 
1. Organizator przetargu
Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: IF.7031.4.2021 – w korespondencji kierowanej do Organizatora należy posługiwać się tym znakiem.
Jeżeli gdziekolwiek w Ogłoszeniu o przetargu lub załącznikach do niego pojawia się pojęcie „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Organizatora przetargu.
 
2. Tryb przetargu
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu na podstawie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami).
           
3. Przedmiot przetargu
3.1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych”.
3.2. Przedmiot przetargu został podzielony na dwie części:
 1. Zadanie Nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w miejscowości Alfredówka”.
W skład dokumentacji wchodzą:
 • uzyskanie map, wypisów i wyrysów  z ewidencji gruntów – 1 egz.,
 • uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana),
 • uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana),
 • uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli będzie wymagana),
 • dokumentacja geotechniczna (jeżeli będzie wymagana prawem) w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – w ilości 4 egz.,
 • opracowanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej – w ilości po 6 egz.,
 • opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – 6 egz.,
 • opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia – w ilości 5 egz.,
 • przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją (jeżeli będzie wymagany) – w ilości 4 egz.,
 • opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zamówieniem – w ilości 3 egz.,
 • specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - 2 egz.,
 • uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie Zgłoszenia robót,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji na płycie CD\DVD (lub innym nośniku) zawierającej całość opracowań w formie cyfrowej  – 1 egz.
 1. Zadanie Nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną oznaczoną Nr ewid. 1227 obręb Kaczaki do istniejącego chodnika w miejscowości Ślęzaki wraz z przebudową mostu JNI 01013882 na rzece Trześniówka – projekt budowlany”.
W skład dokumentacji wchodzą:
 • uzyskanie aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 – 1 egz.,
 • uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana),
 • uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana),
 • uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli będzie wymagana),
 • dokumentacja geotechniczna (jeżeli będzie wymagana prawem) w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – w ilości 4 egz.,
 • opracowanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej – w ilości po 6 egz.,
 • opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią – 6 egz.,
 • opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia – w ilości 5 egz.,
 • przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją (jeżeli będzie wymagany) – w ilości 4 egz.,
 • opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zamówieniem – w ilości 2 egz.,
 • specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - 2 egz.,
 • uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji na płycie CD\DVD (lub innym nośniku) zawierającej całość opracowań w formie cyfrowej  – 1 egz.
 
3.3. Kody CPV: 71320000-7, 71322000-1.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 
4. Termin wykonania przedmiotu przetargu
Organizator przetargu wymaga, aby przedmiot przetargu został wykonany w terminie do dnia:
 • 31 sierpnia 2021 r. – dla Zadania Nr 1;
 • 15 grudnia 2021 r. – dla Zadania Nr 2;
 
5. Miejsce przeprowadzenia przetargu
Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu; 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4.
 
6. Termin składania i otwarcia ofert
6.1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora, pokój nr 17 (sekretariat)[1], w terminie do dnia  25.05.2021 r. do godziny 09:00.
6.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora w Sali konferencyjnej (nr 19) w dniu  25.05.2021 r. o godzinie 10:00.
6.3. Po otwarciu ofert Organizator przetargu umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
 informację z otwarcia ofert.
 
7. Warunki przetargu
7.1.  W przetargu nie mogą wziąć udziału Oferenci w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
7.2.  Oferenci muszą oświadczyć, że posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu przetargu tj. muszą udowodnić, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie podobnym do przedmiotu przetargu (np. przebudowa, rozbudowa, remont drogi) o wartości minimum:
 1. 15 000,00 zł brutto dla Zadania Nr 1;
 2. 50 000,00 zł brutto dla Zadania Nr 2.
7.3.  Oferenci w momencie podpisania umowy muszą dysponować osobą posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:
 1. dla Zadania Nr 1 - drogowej bez ograniczeń;
 2. dla Zadania Nr 2:
 • drogowej bez ograniczeń;
 • mostowej.
7.4.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty wraz z załącznikami określonymi w pkt. 8.5 w terminie określonym w pkt. 6.1.
7.5.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
7.6. Na przedmiot przetargu Oferenci muszą udzielić rękojmi za wady. Rękojmia będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot przetargu.
7.7.  Przed upływem terminu składania ofert Organizator Przetargu może zmienić lub odwołać warunki przetargu bez podania przyczyny.
7.8.  Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu Organizator Przetargu zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże Oferentom, którzy złożyli oferty.
7.9.  Oferent może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia). Organizator przetargu udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o przetargu wpłynął do Organizatora nie później niż 4 dni  przed upływem terminu do składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie tego terminu lub dotyczy wyjaśnień udzielonych wcześniej, Organizator przetargu może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7.10. W uzasadnionych przypadkach Organizator może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia). W szczególnych przypadkach zmiana ta może prowadzić do wydłużenia terminu składania ofert. Zmiany treści Ogłoszenia o przetargu (lub załączników do Ogłoszenia) są każdorazowo wiążące dla Oferentów.
 
8. Sposób przygotowania oferty
8.1.  Każdy Oferent, biorący udział w postępowaniu przetargowym i składający ofertę, winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia o przetargu i wszystkich załączników do Ogłoszenia.
8.2.   Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8.3.   Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.4.  Oferta powinna zawierać wszystkie elementy określone w załączniku nr 1 „Formularz Oferty” t.j. nazwa Oferenta, dane adresowe i kontaktowe, oferowana cena brutto, a także oświadczenia o akceptacji warunków przetargu oraz projektu umowy.
8.5.  Na potwierdzenie spełniania warunków przetargu do oferty należy dołączyć:
 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (np. referencji) określających, czy usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz (wzór: załącznik nr 2 „Wykaz usług”) musi zawierać usługi, o których mowa w pkt. 7.2. ogłoszenia.
 3. Oświadczenie dotyczące dysponowania osobą (osobami) posiadającą odpowiednie uprawnienia (wzór: załącznik nr 3 „Oświadczenie”).
8.6.  Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań. W przypadku, gdy oferent składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, oferta na każde z zadań powinna być kompletna (tzn. zawierać wszystkie wymagane załączniki) i umieszczona w oddzielnej, odpowiednio oznaczonej kopercie.
8.7. Oferta i załączniki muszą być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
8.8.   W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Oferenta, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
8.9.  W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Organizator może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.10. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były spięte, a każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami.
8.11. Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na przetarg „Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych Zadanie Nr .. ……..” Nie otwierać przed dniem 25.05.2021 r. przed godz. 10:00.
8.12. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku przetargu.
8.13. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
 
9. Rozstrzygnięcie przetargu
9.1.  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Organizatora przetargu w terminie określonym w pkt. 6.2.
9.2.  Organizator przetargu otwiera przetarg, a następnie:
 1. podaje liczbę otrzymanych ofert,
 2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami, odczytuje nazwy (firmy) Oferentów oraz ceny przez nich zaoferowane.
9.3.  Po otwarciu ofert informacje zawarte w pkt. 9.2. zostaną umieszczone na stronie internetowej BIP Powiatu Tarnobrzeskiego.
9.4.  Następnie Organizator przetargu dokonuje się szczegółowej analizy i oceny ofert.
9.5.  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zadania.
9.6.   W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Organizator przetargu wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
9.7.   Organizator przetargu poprawia w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9.8. Organizator przetargu odrzuca oferty, które:
 1. nie zawierają elementów wymienionych w pkt. 8.4.;
 2. nie zawierają załączników wymienionych w pkt. 8.5., z zastrzeżeniem pkt. 9.9. i 9.10.;
 3. nie spełniają pozostałych warunków oraz wymogów określonych w ogłoszeniu o przetargu.
9.9.  W przypadkach określonych w pkt. 9.8. lit. a) i b) Organizator przetargu może przed odrzuceniem oferty wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. Jeżeli po złożeniu wyjaśnień lud dokumentów oferta będzie spełniać warunki określone w pkt. 8.4 i pkt. 8.5, nie będzie ona podlegać odrzuceniu.
9.10. W przypadku, gdy oferta nie zawiera załączników, które są w posiadaniu Organizatora przetargu lub są powszechnie dostępne, Organizator przetargu może pobrać te załączniki we własnym zakresie.
9.11. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 6.1. nie będą oceniane i zostaną zwrócone Oferentom.
9.12. O wynikach przetargu Organizator zawiadamia Oferentów pisemnie (listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną).
9.13. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę wskazaną w ofercie uprawnień wymaganych w pkt. 7.3.
9.14. Jeżeli Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Organizator może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu.
 
10. Zamknięcie przetargu
10.1. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu z postępowania.
10.2. Organizator Przetargu zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:
 1. w wymaganym w pkt. 6.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
 2. żadna z ofert nie spełni warunków przetargu i zostanie odrzucona,
 3. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Organizator zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu przetargu, chyba że Organizator może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 4. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu przetargu jest niemożliwa lub niecelowa,
 5. przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 
11. Pozostałe informacje:
11.1. Ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
11.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 300.
11.3. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
 1. załącznik nr 1 – „Formularz Oferty”;
 2. załącznik nr 2 – „Wykaz usług”
 3. załącznik nr 3 – „Oświadczenie”;
 4. załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu przetargu
 5. załącznik nr 5 – Projekt umowy;
 6. załącznik nr 6 – Klauzula RODO.


Jerzy Sudoł - Starosta Tarnobrzeski
Jacek Rożek - Wicestarosta Tarnobrzeski[1] W przypadku utrzymującego się stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz związanych z tymi stanami Zarządzeń Starosty Tarnobrzeskiego oferty należy wrzucać do skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu umieszczonej przy wejściu do budynku. Osoby chcące uzyskać potwierdzenie złożenia oferty proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 15-822-39-22 wew. 300.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja z otwarcia ofert Plik pdf 581.18 KB
Ogłoszenie + załączniki Plik zip 740.11 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-05-12
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-05-12 12:50
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-05-25 11:29