XML
Zawiadomienie o wyniku przetargu na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych (Zadanie Nr 1)
      Tarnobrzeg, 26.05.2021 r.
IF.7031.4.4.2021
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
Na podstawie art. 703 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych Zadanie Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w miejscowości Alfredówka” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych; 39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 16b za kwotę brutto 14 514,00 (słownie: czternaście tysięcy pięćset czternaście złotych 00/100). Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium oceny: cena brutto – 100%) w przedmiotowym postępowaniu.
 
W postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Marek Gosztyła; 39-400 Tarnobrzeg, ul. Borek 12
Cena brutto: 50 000,00 zł (29,03 pkt.)
Oferta nr 2
Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych;
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 16b
Cena brutto: 14 514,00 zł (100 pkt.)
 
 
Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-05-26
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-05-26 11:40