XML
Zawiadomienie o wyniku przetargu na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych (Zadanie Nr 2)
Tarnobrzeg, 17.06.2021 r.
IF.7031.4.6.2021
 
 
                                         
                                                                       
 
Na podstawie art. 703 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych dla przebudowy dróg powiatowych Zadanie Nr 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną oznaczoną Nr ewid. 1227 obręb Kaczaki do istniejącego chodnika w miejscowości Ślęzaki wraz z przebudową mostu JNI 01013882 na rzece Trześniówka – projekt budowlany” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych; 39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 16b za kwotę brutto 67 650,00 (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium oceny: cena brutto – 100%)
w przedmiotowym postępowaniu.
 
W postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Marek Gosztyła; 39-400 Tarnobrzeg, ul. Borek 12
Oferta odrzucona na podstawie pkt. 9.8. Ogłoszenia o przetargu.
Oferta nr 2
Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych;
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 16b
Cena brutto: 67 650,00 zł (100 pkt.)
 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-06-17
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-06-17 11:32
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-06-17 11:33