XML
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich”
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

OR.2510.15.2021
Ogłoszenie o zamówieniu


„Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich”


Zamówienie o wartości do 130 000,00 złTarnobrzeg, 28 czerwiec 2021 r.1. Zamawiający
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: OR.2510.15.2021 – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
Komórka odpowiedzialna za zamówienie: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.    Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2.2.    Zamówienie obejmuje przebudowę ogólnodostępnego węzła sanitarnego zlokalizowanego na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej  w celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
2.3.    Zakres robót:
a)    Roboty rozbiórkowe i montażowe:
-    rozbiórka ścianek kabin ustępowych,
-    demontaż muszli ustępowych, umywalek, pisuarów wraz z armaturą,
-    skucie okładzin ściennych i posadzek,
-    demontaż okna wewnętrznego,
-    wymiana drzwi,
-    podmurowanie i malowanie ścian,  
-    wykonanie okładzin ściennych i posadzek antypoślizgowych,
-    montaż kabin ustępowych z płyt MDF wodoodpornych,
-    montaż uchwytów przy muszli i umywalce,
-    montaż przewijaka dla niemowląt.
b)    Roboty instalacji sanitarnej:
-    zaślepienie odpływów kanalizacyjnych,
-    montaż muszli ustępowych i umywalek wraz z armaturą,
-    montaż podgrzewaczy wody.
c)    Roboty instalacji elektrycznej:
-    wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,
-    zainstalowanie mechanicznych wentylatorów sprzężonych z włącznikiem światła,
-    montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego z podłączeniem zasilacza sygnalizatora optyczno-dźwiękowego.
2.4.    Kody CPV: 45400000-1
2.5.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w projekcie oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, ma on za zadanie zobrazować skalę robót budowlanych oraz pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia: 15 września 2021 r.

4. Termin składania i otwarcia ofert
4.1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 (sekretariat), w terminie do dnia 14.07.2021 r. do godziny 09:00.
4.2.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.07.2021 r. o godzinie 10:00.
4.3.    Po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl informację z otwarcia ofert.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
5.1.    Wykonawca musi udowodnić, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (np. remont/przebudowa pomieszczeń sanitarnych) o wartości minimum 30 000,00 zł brutto.
5.2.    Wykonawca w momencie podpisania umowy musi dysponować osobą, która będzie posiadała uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, umożliwiające pełnienie funkcji kierownika budowy podczas realizacji przedmiotowego zamówienia.
5.3.    Na przedmiot zamówienia Wykonawca musi udzielić gwarancji oraz rękojmi za wady na okres co najmniej 36 miesięcy.
5.4.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Sposób przygotowania oferty
6.1.    Każdy Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia.
6.2.    Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.3.    Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4.    Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz Oferty”.
6.5.    Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego do oferty należy dołączyć:
a)    Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów (np. referencji) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia o wartości minimum 30 000,00 zł brutto.
b)    Oświadczenie dotyczące dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane (wzór: załącznik nr 3 „Oświadczenie”).
6.6.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.7.    Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6.8.    W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6.9.    W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.10.    Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.” Nie otwierać przed dniem 14.07.2021r. przed godz. 10:00.
6.11.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.12.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7. Kryterium oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zadania.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty
8.1.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 4.2.
8.2.    Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje analizy i oceny złożonych ofert.
8.3.    Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 4.1. nie będą ocenianie i zostaną zwrócone Wykonawcom.
8.4.    W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
8.5.    W przypadku, gdy Oferty nie zawierają wymaganych załączników, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich uzupełnienia.
8.6.    Zamawiający odrzuca oferty, które:
a)    nie zawierają nazwy Wykonawcy, danych adresowych i kontaktowych, oferowanej ceny brutto, oferowanego terminu gwarancji i rękojmi,  podpisu Wykonawcy;
b)    nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 3;
c)    nie zawierają pozostałych wymaganych załączników (np. pełnomocnictwa).
8.7.    Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl oraz przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
8.8.    Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
a)    kosztorys ofertowy;
b)    dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę wskazaną w ofercie jako kierownik budowy uprawnień budowlanych wymaganych w pkt. 5.2.
8.9.    Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a)    w wymaganym w pkt. 6.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
b)    każda złożona oferta zostanie odrzucona,
c)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d)    wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu zamówienia jest niemożliwa lub niecelowa,
e)    zamówienie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

10. Pozostałe informacje:
10.1. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
10.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 206.
10.3. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
a)    załącznik nr 1 – „Formularz Oferty”;
b)    załącznik nr 2 – „Wykaz Robót”;
c)    załącznik nr 3 – „Oświadczenie”;
d)    załącznik nr 4 – Projekt umowy;
e)    załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa (projekt, przedmiar robót);
f)    załącznik nr 6 – Klauzula RODO.                            Jerzy Sudoł

                           Starosta Tarnobrzeski

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja z otwarcia ofert Plik pdf 210.69 KB
Ogłoszenie + załączniki Plik zip 3.71 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-06-28
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-06-28 12:29
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-07-14 13:49