XML
Zawiadomienie o wyniku przetargu na zadanie: „Renowacja muru ogrodzeniowego i remont gzymsu na budynku pałacu w Grębowie”
      Tarnobrzeg, 30.06.2021 r.
IF.7031.7.3.2021
 
 

                                              
                                                                       
 
Na podstawie art. 703 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie przetargu na zadanie pn.: „Renowacja muru ogrodzeniowego i remont gzymsu na budynku pałacu w Grębowie i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Firmę Usługowo-Handlową „DEKO-REX” Stefan Tworek; 39-432 Gorzyce; Sokolniki, ul. Kwiatowa 1 za kwotę brutto 54 900,00 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100). Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium oceny: cena brutto – 100%) i jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.
 
W postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Firma Usługowo-Handlowa „DEKO-REX” Stefan Tworek
39-432 Gorzyce; Sokolniki, ul. Kwiatowa 1
Cena brutto: 54 900,00 zł (100 pkt.)
 
 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-06-30
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-06-30 08:59