XML
Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza – dokumentacja techniczna”
      Tarnobrzeg, 19.08.2021 r.
IF.7031.13.4.2021
 
 
 
                                              
                                                                       
 
Na podstawie pkt 8.7 Ogłoszenia o zamówieniu Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w postępowaniu na zadanie pn.:  „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza – dokumentacja techniczna” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez MK PROFIT Analizy Inwestycyjne Marta Klaus; 39-300 Mielec, ul. Drzewieckiego 31/24 za kwotę brutto 39 360,00 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100). Oferta ta jest jedyną ofertą złożoną w wyznaczonym czasie w przedmiotowym postępowaniu (kryterium oceny: cena brutto – 100%).
 
W postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
MK PROFIT Analizy Inwestycyjne Marta Klaus
39-300 Mielec, ul. Drzewieckiego 31/24
Cena brutto: 39 360,00 zł
 
 
 
Jacek Rożek

Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-08-19
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-08-19 09:23