XML
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza”
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

IF.7031.20.2021
Ogłoszenie o zamówieniu

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania:
 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza”


Zamówienie o wartości do 130 000,00 zł


        
     
Tarnobrzeg,  15.11.2021 r.


1. Zamawiający
Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: IF.7031.20.2021 – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza”.
2.2.    Zakres przedmiotu zamówienia:
-    wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1129 z późn. zmianami);
-    oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.).
2.3.    Całość opracowania należy wykonać w ilości:
a)    wersja papierowa - 5 egzemplarzy;
b)    wersja elektroniczna na CD\DVD (lub innym nośniku) - 2 egzemplarze.
2.4.    Kody CPV: 71320000-7, 71322000-1.
2.5.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia: 22 grudnia 2021 r.

4. Termin składania i otwarcia ofert
4.1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 (sekretariat), w terminie do dnia 23.11.2021 r. do godziny 09:00.
4.2.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.11.2021 r. o godzinie 10:00.
4.3.    Po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl informację z otwarcia ofert.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
5.1.    Wykonawca w momencie podpisania umowy musi dysponować osobą, która będzie posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.
5.2.    Na przedmiot zamówienia Wykonawca muszą udzielić rękojmi za wady na okres 36 miesięcy od daty odbioru.
5.3.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Sposób przygotowania oferty
6.1.    Każdy Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia.
6.2.    Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.3.    Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4.    Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz Oferty”.
6.5.    Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego do oferty należy dołączyć:
a)    Oświadczenie dotyczące dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane (wzór: załącznik nr 2 „Oświadczenie”).
6.6.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.7.    Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6.8.    W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6.9.    W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.10.    Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza” Nie otwierać przed dniem 23.11.2021r. przed godz. 10:00.
6.11.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.12.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7. Kryterium oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zadania.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty
8.1.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 4.2.
8.2.    Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje analizy i oceny złożonych ofert.
8.3.    Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 4.1. nie będą ocenianie i zostaną zwrócone Wykonawcom.
8.4.    W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
8.5.    W przypadku, gdy Oferty nie zawierają wymaganych załączników, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich uzupełnienia.
8.6.    Zamawiający odrzuca oferty, które:
a)    nie zawierają nazwy Wykonawcy, danych adresowych i kontaktowych, oferowanej ceny brutto, oferowanego terminu gwarancji i rękojmi,  podpisu Wykonawcy;
b)    nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 3;
c)    nie zawierają pozostałych wymaganych załączników (np. pełnomocnictwa).
8.7.    Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl oraz przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
8.8.    Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę wskazaną w ofercie jako kierownik budowy uprawnień budowlanych wymaganych w pkt. 5.2.
8.9.    Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a)    w wymaganym w pkt. 6.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
b)    każda złożona oferta zostanie odrzucona,
c)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d)    wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu zamówienia jest niemożliwa lub niecelowa,
e)    zamówienie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

10. Pozostałe informacje:
10.1. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej   
10.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 300, 301.
10.3. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
a)    załącznik nr 1 – „Formularz Oferty”;
b)    załącznik nr 2 – „Oświadczenie”;
c)    załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
d)    załącznik nr 4 – Projekt umowy;
e)    załącznik nr 5 – Klauzula RODO.


Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja z otwarcia ofert Plik pdf 201.40 KB
Ogłoszenie + załączniki Plik zip 1.98 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-11-15
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-11-15 13:12
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-11-23 11:29