XML
Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 od kilometra 10+600 do DK9”
Tarnobrzeg, 26.11.2021 r.
IF.7031.22.2.2021
 
 
 
                                                                     
 
Na podstawie pkt 8.7 Ogłoszenia o zamówieniu Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w postępowaniu na zadanie pn.: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 od kilometra 10+600 do DK9” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez YOUR INWESTMENT Sp. z o.o.; 30-434 Kraków, ul. Owocowa 6 za kwotę brutto 27 971,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100). Oferta ta jest najkorzystniejszą cenowo ofertą złożoną w wyznaczonym czasie
w przedmiotowym postępowaniu
(kryterium oceny: cena brutto – 100%).
 
W postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Pracownia inżynierska PRO-DM Iwona Gryglak; 32-400 Myślenice, Droginia 386
Cena brutto: 103 400,00 zł
Oferta nr 2
YOUR INWESTMENT Sp. z o.o.; 30-434 Kraków, ul. Owocowa 6
Cena brutto: 27 971,00
Oferta nr 3
dobry PROJEKT mgr inż. Wojciech Rynduch; 39-432 Gorzyce; Sokolniki, ul. Zwierzyniecka 9
Cena brutto: 50 000,00 zł
 
 
 
 
Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-11-26
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-11-26 10:48