XML
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114R do działki ewid. nr 556/6, obręb Alfredówka”
Tarnobrzeg, 25.03.2022 r.
IF.7031.10.2.2022
 
 
                                                                                          
 
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
 
Powiat Tarnobrzeski, informuje, że zgodnie z pkt. 9. lit. c) Ogłoszenia o zamówieniu unieważnia się postępowanie na wybór wykonawcy zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1114R do działki ewid. nr 556/6, obręb Alfredówka”.
 
 
Uzasadnienie
 
Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w wyznaczonym terminie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (30 000,00 zł). Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.
 

 
Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-03-25
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-03-25 13:15
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-03-25 13:16