XML
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dachu budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie”
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

IF.7031.20.2022Ogłoszenie o zamówieniu


 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
„Przebudowa dachu budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie”


Zamówienie o wartości do 130 000,00 zł

            
Tarnobrzeg, 14 kwiecień 2022 r.1. Zamawiający
Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: IF.7031.20.2022 – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa dachu budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie.
2.2.    Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej:
a)    Opracowanie inwentaryzacji – 3 egzemplarze,
b)    Opracowanie kompletnego projektu technicznego – 6 egzemplarzy,
c)    Przedmiar robót – 2 egzemplarze,
d)    Kosztorys inwestorski zgodny z obowiązującymi przepisami – 2 egzemplarze,
e)    Specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze,
f)    Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia budowy,
g)    Wersja elektroniczna dokumentacji – 1 egzemplarz.
2.3.    Kody CPV: 71320000-7, 71322000-1.
2.4.    Dokumentacja projektowa dotyczy przebudowy dachu budynku hali sportowej o powierzchni 925 m2 w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie przy ul. Kościuszki oraz wymiany opraw oświetleniowych w budynku hali sportowej z montażem sterowania.
2.5.    Założenia projektowe:
a)    Dach hali sportowej:
-    wykonanie inwentaryzacji w zakresie objętym zamówieniem,
-    opracowanie koncepcji wymiany pokrycia dachu,
-    roboty budowlane w zakresie wybranej koncepcji przebudowy dachu;
b)    Wymiana oświetlenia hali sportowej:
-    wymiana opraw oświetlenia hali na typ LED,
-    wymiana opraw podświetlania schodów trybun hali na typ LED,
-    montaż sterowania oświetlenia Sali.

3. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia: 30 sierpnia 2022 r.

4. Termin składania i otwarcia ofert
4.1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 (sekretariat), w terminie do dnia  25.04.2022 r. do godziny 10:00.
4.2.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu  25.04.2022 r. o godzinie 11:00.
4.3.    Po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl informację z otwarcia ofert.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
5.1.    Wykonawca musi udowodnić, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (np. przebudowa, rozbudowa, remont budynku użyteczności publicznej) o wartości minimum 10 000,00 zł brutto.
5.2.    Wykonawca w momencie podpisania umowy musi dysponować osobą, która będzie posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
5.3.    Na przedmiot zamówienia Wykonawcy muszą udzielić rękojmi za wady. Rękojmia będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot zamówienia.
5.4.    W ramach przedmiotowej dokumentacji Wykonawca będzie zobowiązany do:
a)    formułowania odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców, a także zainteresowane strony w trakcie trwania postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie prac, którego przedmiotem będzie realizacja robót wg dokumentacji projektowej, która stanowi przedmiot zamówienia;
b)    pełnienia nieodpłatnie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych do momentu zakończenia i odbioru końcowego tych robót;
c)    wykonywania nieodpłatnie na wezwanie Zamawiającego w okresie 4 lat od odbioru przedmiotu zamówienia aktualizacji kosztorysów oraz sporządzania częściowych kosztorysów i przedmiarów dotyczących przedmiotu zamówienia.
5.5.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Sposób przygotowania oferty
6.1.    Każdy Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia.
6.2.    Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.3.    Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4.    Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz Oferty”.
6.5.    Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego do oferty należy dołączyć:
a)    Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (np. referencji) określających, czy usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać co najmniej jedną usługę w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (np. przebudowa, rozbudowa, remont budynku użyteczności publicznej) o wartości minimum 10 000,00 zł brutto.
b)    Oświadczenie dotyczące dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane (wzór: załącznik nr 3 „Oświadczenie”).
6.6.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.7.    Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6.8.    W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6.9.    W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.10.    Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na wykonanie zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dachu budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie” Nie otwierać przed dniem 25.04.2022 r. przed godz. 11:00.
6.11.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.12.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7. Kryterium oceny ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zadania.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty
8.1.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 4.2.
8.2.    Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje analizy i oceny złożonych ofert.
8.3.    Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 4.1. nie będą ocenianie i zostaną zwrócone Wykonawcom.
8.4.    W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
8.5.    W przypadku, gdy Oferty nie zawierają wymaganych załączników, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich uzupełnienia.
8.6.    Zamawiający odrzuca oferty, które:
a)    nie zawierają nazwy Wykonawcy, danych adresowych i kontaktowych, oferowanej ceny brutto, oferowanego terminu gwarancji i rękojmi, podpisu Wykonawcy;
b)    nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 5;
c)    nie zawierają pozostałych wymaganych załączników (np. pełnomocnictwa).
8.7.    Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl oraz przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
8.8.    Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w ofercie uprawnień budowlanych wymaganych w pkt. 5.2.
8.9.    Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a)    w wymaganym w pkt. 4.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
b)    każda złożona oferta zostanie odrzucona,
c)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d)    wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu zamówienia jest niemożliwa lub niecelowa,
e)    zamówienie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

10. Pozostałe informacje:
10.1. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
10.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 300, 301.
10.3. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
a)    załącznik nr 1 – „Formularz Oferty”;
b)    załącznik nr 2 – „Wykaz Robót”;
c)    załącznik nr 3 – „Oświadczenie”;
d)    załącznik nr 4 – Projekt umowy;
e)    załącznik nr 5 – Klauzula RODO.


Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja z otwarcia ofert Plik pdf 369.59 KB
Ogłoszenie + załączniki Plik zip 1.92 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-04-14
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-04-14 09:40
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-04-25 12:18