Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”
OR.2510.15.2022.2023
Tarnobrzeg 2023-02-09
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach  konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”,  oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
 
 1. Zamawiający:
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 1. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000 zł, zgodnie z zarządzeniem Starosty Tarnobrzeskiego  nr 1.2021 z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł.
 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1 i 5.
Kody CPV:
79417000-0 - Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
72810000-1 - Usługi audytu komputerowego
 1. Kryterium oceny ofert:
Zastosowane kryterium - 100% cena brutto.
Do obliczenia punktacji w ramach kryterium „Cena" Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto wskazaną przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym Załącznik nr 2) .
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.
 
W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty będą zawierały taką samą najniższą cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, od których pochodziły te oferty do złożenia ofert dodatkowych; zaproponowana cena w ofercie dodatkowej nie może być wyższa niż cena zaoferowana w ofercie pierwotnej; Zamawiający będzie powtarzał czynność, do chwili wyboru oferty najkorzystniejszej.
 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Te same wymogi dotyczą załączników do oferty.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 5. W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
 6. W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 7. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu zgodne z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
 1. Termin i miejsce składania ofert:
  Oferty na załączonym formularzu ofertowym należy przesłać na adres mail:powiat@tarnobrzeski.pl do dnia 24 lutego 2023 roku do godz. 11.00.
  Oferty złożone po ww. terminie nie będą ocenianie.
  Po upływie terminu składania ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl informację z otwarcia ofert.
 1. Wybór wnioskodawcy i ogłoszenie wyniku postępowania
 1. Zamawiający dokonuje analizy i oceny ofert złożonych w wymaganym terminie,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnień treści złożonych ofert,
 3. Złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia,
 4. W przypadku stwierdzenia braku wymaganych załączników Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia. W przypadku braku uzupełnienia załączników oferta podlega odrzuceniu.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę, która:
 • nie zawiera informacji wymaganych w Załączniku nr 2„Formularz ofertowy”, w szczególności: nazwy Wykonawcy, danych adresowych i kontaktowych, oferowanej ceny, podpisu Wykonawcy;
 • nie potwierdza spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 10 lit. a)
 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania oraz umieszcza zawiadomienie o wyborze oferty na stronie przez stronę www.bip.tarnobrzeski.pl
 1. Odbiór i wypłata wynagrodzenia:
  1. płatność zostanie dokonana w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy;
  2. podstawą wystawienia faktury będzie odbiór przedmiotu zamówienia bez uwag;
  3. faktura winna być wystawiona na:
Nabywca:
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-207-43-39
 
Odbiorca/Płatnik:
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 1. Wymagania stawiane wykonawcom:
 1. Wykonawca w momencie podpisania umowy musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa w sposób zdalny.
 3. Badanie zabezpieczeń, w tym przeprowadzenie wszelakich testów penetracyjnych sieci LAN, diagnozy cyberbezpieczeństwa, podatności systemów na atak, wykonawca musi wykonać na miejscu, w siedzibie Zamawiającego.
 4. Po przeprowadzeniu diagnozy, Wykonawca zobligowany jest do przekazania Zamawiającemu w plikach Excel (.xlsx lub .xls) oraz w pliku pdf. Wypełnionego i podpisanego elektronicznie formularza diagnozy przeprowadzonej przez osobę  posiadającą stosowne uprawnienia.
 1. Przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainę
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 z późn. zmianami) z postępowania wyklucza się:
 1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
 1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:
Kazimierz Błasiak sekretarz@tarnobrzeski.pl tel. 15 3067010 w.206
Mariusz Bułdyś informatyk@tarnobrzeski.pl tel. 15 3067010 w.205
 1. Załączniki do zapytania ofertowego:
 1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy,
 4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna,
 5. Załącznik nr 5 - Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa (załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat).
Jerzy Sudoł 
      Starosta Tarnobrzeski

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie + załączniki Plik zip 2.58 MB
Informacja z otwarcia ofert Plik pdf 514.19 KB
Odpowiedzi na pytania 13.02.2023 Plik pdf 314.97 KB
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-02-09
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-02-09 07:50
Modyfikacja Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-02-27 11:44
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 14 lipca 2024r. 15:03:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.