XML
„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w latach 2023-2027”
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg

BF.III.273.4.2023Ogłoszenie o zamówieniu


Obsługa bankowa budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w latach 2023-2027


Zamówienie o wartości do 130 000,00 zł


        
            
Tarnobrzeg, 08 marzec 2023 r.1. Zamawiający
Powiat Tarnobrzeski
39-400 Tarnobrzeg
ul. 1 Maja 4
tel.:  15 822-39-22
fax:  15 822-39-22
strona internetowa: www.tarnobrzeski.pl
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Znak postępowania: BF.III.273.4.2023 – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w latach 2023-2027”. Zamówienie obejmuje wykonywanie w okresie od 15.04.2023 roku do 14.04.2027 roku bankowej obsługi budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnobrzeskiego to jest:
a)    Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
b)    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
c)    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie
d)    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
e)    Powiatowy Urząd Pracy
f)    Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego
g)    Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach
h)    Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach
i)    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie
j)    Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
k)    Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie
l)    Zespół Szkół w Gorzycach
m)    Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
n)    Dom Dziecka w Skopaniu
o)    Dom dla Dzieci w Skopaniu
p)    Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu
q)    Dom dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu
2.2. Kody CPV: 66110000-4.
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

3. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie od 15 kwietnia 2023 do 14 kwietnia 2027 roku.

4. Termin składania i otwarcia ofert
4.1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17 (sekretariat), w terminie do dnia 17.03.2023 r. do godziny 10:00.
4.2.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.03.2023 r. o godzinie 10:30.
4.3.    Po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl informację z otwarcia ofert.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy
5.1.    W postępowaniu nie może wziąć udziału Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5.2.    Udział w postępowaniu może wziąć Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania działalności bankowej na terenie Polski - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (j.t.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 2324 z późn. zm.).
5.3.    Wykonawca w momencie podpisania umowy musi posiadać placówkę / oddział na terenie miasta Tarnobrzega.
5.4.    Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 z późn. zmianami) z postępowania wyklucza się:
a)    wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b)    wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c)    wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
5.5.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Sposób przygotowania oferty
6.1.    Każdy Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia.
6.2.    Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.3.    Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4.    Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz Oferty”.
6.5.    Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego do oferty należy dołączyć:
a)    Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b)    Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 2324 z późn. zm.),  a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa  w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
6.6.    Ponadto do oferty należy dołączyć formularz „Kalkulacja oferty” (wg wzoru Załącznik nr 2 do ogłoszenia).
6.7.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.8.    Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
6.9.    W przypadku, jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6.10.    W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.11.    Oferta powinna być umieszczona w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:
Oferta na wykonanie zadania pn.: „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego w latach 2023-2027”. Nie otwierać przed dniem 17.03.2023 r. przed godz. 1030.
6.12.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.13.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

7. Kryterium oceny ofert
7.1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a)    cena oferty                                                      80 %
b)    oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych
na rachunkach bankowych                                 15 %
c)    oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym          5 %
7.2.    Oferty będą ocenione w następujący sposób:                    
a)    Cena oferty:
             
                                              Najniższa zaproponowana cena + 500
               Ilość punktów = –––––––––––––––––––––––––––––––  x 80% x 100
                                                     Cena badanej oferty + 500

    Cena oferty powinna być wyliczona na druku stanowiącym Załącznik Nr 2

b)    Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych:

                                                  Oprocentowanie wg badanej oferty
            Ilość punktów =      –––––––––––––––––––––––––––––––    x 15% x 100
                                           Najwyższe zaproponowane oprocentowanie

Oprocentowanie rachunku bieżącego należy przyjąć na podstawie stopy referencyjnej WIBID 1M – stawka brana z dnia 8 stycznia 2023 roku. Oprocentowanie środków lokat krótkoterminowych ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną (lub pomniejszoną) o stałą marżę banku niezmienną w okresie obowiązywania umowy.

c)    Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym:
       
                                              najniższe zaproponowane oprocentowanie
               Ilość punktów =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––  x 5% x 100
                                                    oprocentowanie w badanej ofercie

Należy przyjąć stawkę referencyjną WIBOR 1M – stawka brana z dnia 8 stycznia 2023 roku. Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez bank w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną (lub pomniejszoną) o stałą marżę banku niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
7.3.    Wykonawca uzyska ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert wymienionych w pkt. 9.6.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty
8.1.    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 4.2. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.bip.tarnobrzeski.pl
8.2.    Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje analizy i oceny złożonych ofert.
8.3.    Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 4.1. nie będą ocenianie i zostaną zwrócone Wykonawcom.
8.4.    W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
8.5.    W przypadku, gdy oferta nie zawierają wymaganych załączników, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jej uzupełnienia.
8.6.    Zamawiający poprawia w ofercie:
a)    oczywiste omyłki pisarskie,
b)    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8.7.    Zamawiający odrzuca ofertę, która:
a)    nie zawiera informacji wymaganych w Załączniku nr 1 „Formularz oferty”, w szczególności: nazwy Wykonawcy, danych adresowych i kontaktowych, oferowanej ceny, pozostałych kryteriów oceny ofert, podpisu Wykonawcy;
b)    nie potwierdza spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w pkt. 5;
c)    nie zawiera pozostałych wymaganych załączników (np. pełnomocnictwa).
8.8.    Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl oraz przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
8.9.    Jeżeli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a)    w wymaganym w pkt. 6.1. terminie nie wpłynie żadna oferta,
b)    każda złożona oferta zostanie odrzucona,
c)    cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d)    wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja przedmiotu zamówienia jest niemożliwa lub niecelowa,
e)    zamówienie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

10. Pozostałe informacje:
10.1.    Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami i załącznikami jest dostępne na stronie internetowej www.bip.tarnobrzeski.pl
10.2.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o Zamówieniu (lub załączników do Ogłoszenia). Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu do składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed terminem składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie tego terminu lub dotyczy wyjaśnień udzielonych wcześniej, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10.3.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu (lub załączników do Ogłoszenia) oraz przedłużyć termin składania ofert. Zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu (lub załączników do Ogłoszenia) są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
10.4.    Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 15-822-39-22 wew. 330, 331.
10.5.    Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
a)    Załącznik nr 1 - „Formularz Oferty”;
b)    Załącznik nr 2 - Kalkulacja oferty;
c)    Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy;
d)    Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
e)    Załącznik nr 5 - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku za 2022 r.;
f)    Załącznik nr 6 - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku za 2022 r.;
g)    Załącznik nr 7 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r.;
h)    Załącznik nr 8 - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych  oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2022 r.;
i)    Załącznik nr 9 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego  za okres 2022 r.;
j)    Załącznik nr 10 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego z wykonania budżetu za I połowę 2022 r.
k)    Załącznik nr 11 - Uchwała Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.;
l)    Załącznik nr 12 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 r.;  
m)    Załącznik nr 13 - Uchwała Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023-2031;
n)    Załącznik nr 14 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023 – 2031;
o)    Załącznik nr 15 - Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2023 rok;
p)    Załącznik nr 16 – Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023 - 2031;
r)    Załącznik nr 17 – Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2021 rok.
s)  Załącznik nr 18 - klauzula dotycząca RODO.Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja z otwarcia ofert Plik pdf 201.28 KB
Ogłoszenie + załączniki Plik zip 16.66 MB
Wyjaśnienia treści ogłoszenia 14.03.2023 Plik pdf 3.17 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-03-08
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-03-08 13:45
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2023-03-17 11:53