XML
Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Stale w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski – etap I
Tarnobrzeg, dnia 06.07.2017r.
GG.I.6641b.08.2017

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ust. 1,2,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2015r. poz. 2164, z późn.zm.), Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, zwane dalej Zamawiającym, informuje, że dokonano oceny ofert złożonych w postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych p.n.
 
„Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Stale w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski –etap I”
 
W niniejszym postepowaniu wpłynęły trzy oferty.
 
Nr oferty WYKONAWCA Kryterium „cena brutto” Ilość
Punktów
 w kryterium
„gwarancja i rękojmia”
Łączna ilość punktów
Cena brutto
w zł.
Ilość
punktów
1 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych ,
GEOMIAR sp. z o.o.
37-500 Jarosław, ul.Kościuszki 35
480 069,00 27,36 40,00 67,36
2 OPGK Rzeszów SA
35-328 Rzeszów
ul. Geodetów 1
328 643,70 39,97 40,00 79,97
3 Geokart - International
sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszów
218 940,00 60,00 40,00 100,00
 
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy : Geokart - International sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, za kwotę brutto; 218 940,00zł. (dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści  złotych) oraz udzielonym okresem gwarancji i rękojmi na 60 miesięcy,  ponieważ oferta ta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert.
Z uwagi na powyższe Zamawiający postanowił o jej wyborze.
 
Z up. Starosty
Krzysztof Pitra
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2017-07-06
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2017-07-06 14:31
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2017-07-06 14:32