XML
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce
 
      Tarnobrzeg, 22.08.2018 r.
IF.272.5.4.2018
 
 
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                              
                           
 
            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Rakowska 33 za cenę brutto 1 091 200,65 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 65/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:  
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Rakowska 33
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40                    razem: 100,00
 
 
 
 
Paweł Bartoszek
Starosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-08-22
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2018-08-22 11:21