XML
Dostawa aparatu USG do wykonywania badań diagnostycznych wraz z zestawem głowic i oprzyrządowaniem
Tarnobrzeg, 05.11.2019 r.
OZ.I.8023.41.2019
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                              
                           
 
            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Dostawa aparatu USG do wykonywania badań diagnostycznych wraz z zestawem głowic i oprzyrządowaniem” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez TMS Sp. z o.o.; 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84 za cenę brutto 369 900,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), z terminem dostawy 21 dni, z okresem gwarancji 24 miesiące. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:  
Oferta nr 1
TMS Sp. z o.o.; 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 84
Liczba punktów:
kryterium cena: 60          kryterium termin dostawy: 30       kryterium okres gwarancji: 1
razem: 91,00
 

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2019-11-05
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2019-11-05 12:54