XML
Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gorzycach
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
      Tarnobrzeg, 22.09.2021 r.
IF.272.2.3.2021
 
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                              
                           
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gorzycach” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez F.H.U. Przemysław Czerwiński; 39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52k za cenę brutto 324 999,39 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 39/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
F.H.U. Przemysław Czerwiński; 39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52k
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100,00
 
 
 
 
                                                                                                                                                Jacek Rożek
 
                                                                                                Wicestarosta Tarnobrzeski
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-09-22
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-09-22 14:07