XML
Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, oświetlenie awaryjne
Tarnobrzeg, 06.10.2021 r.
OR.2512.2.2021
 
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
Powiat Tarnobrzeski, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego – system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, oświetlenie awaryjne” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami).
 
 
UZASADNIENIE
 
Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w wyznaczonym terminie przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.
 
 

Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2021-10-06
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2021-10-06 10:53