XML
Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Tarnobrzeskiego
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
      Tarnobrzeg, 11.01.2022 r.
IF.272.6.8.2021
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                      
                              
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Tarnobrzeskiego” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum PBI Infrastruktura S.A.; 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E; Partner Konsorcjum PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8 za cenę brutto 8 958 661,56 (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 56/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów
Liczba punktów:
kryterium cena: 56,32             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 96,32
Oferta nr 2
Sylwia Sikora MATBUD; 36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40
Liczba punktów:
kryterium cena: 55,82             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 95,82
Oferta nr 3
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum
PBI Infrastruktura S.A.; 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E
Partner Konsorcjum
PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100,00
Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44
Liczba punktów:
kryterium cena: 53,81             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 93,81
 

 
Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-01-11
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-01-11 09:01