XML
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa (etap II) w km 2+005 - 2+639,7
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
      Tarnobrzeg, 12.05.2022 r.
IF.272.4.5.2022
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                      
                              
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa (etap II) w km 2+005 - 2+639,7” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 za cenę brutto 843 623,67 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 67/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
 
W postępowaniu uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44
Liczba punktów:
kryterium cena: 54,62             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 94,62
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu; 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a
Liczba punktów:
kryterium cena: 44,18             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 88,18
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100,00
 
 
 
Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-05-12
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-05-12 10:17
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-05-12 10:19