Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa (etap II) w km 2+005 - 2+639,7 - ponowny wybór oferty
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
      Tarnobrzeg, 24.06.2022 r.
IF.272.4.9.2022
 
 
 
 
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                      
                              
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IF.272.4.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa (etap II) w km 2+005 - 2+639,7”
 
 
            Na podstawie art. 253 w związku z art. 263 oraz art. 252 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że wykonawca (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28), którego oferta w przedmiotowym postępowaniu została wybrana jako najkorzystniejsza nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy i uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert. Najwyższą ocenę według kryterium oceny ofert otrzymała oferta firmy: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44. Ponieważ termin związania ofertą upłynął w dniu 25.05.2022 r. Powiat Tarnobrzeski, wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do wyrażenia pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na wybór jego oferty. Zamawiający, zwrócił się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu; 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a). Wykonawca wyraził zgodę na wybór jego oferty.
Mając na uwadze powyższe, Powiat Tarnobrzeski informuje, że w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa (etap II) w km 2+005 - 2+639,7” uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu; 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a za cenę brutto 1 145 704,21 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset cztery złote 21/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
            Jednocześnie Powiat Tarnobrzeski informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44.
Uzasadnienie prawne:
Oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne
Ponieważ wykonawca (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28), którego oferta w przedmiotowym postępowaniu została wybrana jako najkorzystniejsza nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy i uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający, działając na podstawie art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał ponownego badania i oceny ofert. Następnie Zamawiający, działając na podstawie art. 252 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.;
28-200 Staszów, ul. Towarowa 44) do wyrażenia pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na wybór jego oferty.
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Towarowa 44
Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu; 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a
Liczba punktów:
kryterium cena: 48,53             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 88,53
 
 


Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
 
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-06-24
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-06-24 14:22
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2024r. 13:17:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.