XML
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w miejscowości Alfredówka (unieważnienie)
 
                                                                                  Tarnobrzeg, 09.12.2022 r.
IF.272.11.3.2022
 
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Powiat Tarnobrzeski, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale – do drogi Nr 9 w miejscowości Alfredówka” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
 
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
 
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. (28-200 Staszów, ul. Towarowa 44) za cenę brutto: 5 961 504,37 . Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia dysponował kwotą: 3 465 000,00 zł.   Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny oferty z najniższą ceną.
Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

 
Jacek Rożek
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2022-12-09
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2022-12-09 11:59