XML
Remont drogi powiatowej Nr 1122R relacji Dymitrów Duży – Dymitrów Mały w miejscowości Dymitrów Mały w km 1+735 – 1+973 oraz w km 2+143 – 2+903 wraz z remontem mostu w miejscowości Dymitrów Duży w km 0+738 – Zadanie Nr 2: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1122R

 

      Tarnobrzeg, 17.04.2014 r.

IF.272.3.6.2014

                                                             

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej Nr 1122R relacji Dymitrów Duży – Dymitrów Mały w miejscowości Dymitrów Mały w km 1+735 – 1+973 oraz w km 2+143 – 2+903 wraz z remontem mostu w miejscowości Dymitrów Duży w km 0+738 – Zadanie Nr 2: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1122Ri uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez „INTOP Tarnobrzeg” Sp. z o.o.; 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145M; za kwotę brutto 808 760,23 zł (słownie: osiemset osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 23/100). Oferta ta uzyskała maksymalną ilość punktów i jest cenowo najniższą (kryterium oceny: cena brutto 100%).

Żadna oferta nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

Oferta nr 1

PRZEDSIĘBIORSTO BUDOWLANE „STALMOST” Sp. z o.o.;

37-450 Stalowa Wola, ul. 1-go Sierpnia 12

Liczba punktów: 84,50

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk;

26-600 Radom, ul. Zientarskiego 1A/114

Liczba punktów: 66,71

Oferta nr 3

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWAL” Sp. z o.o.

27-041 Kielce, ul. Kamienna 7

Liczba punktów: 38,27

Oferta nr 4

„INTOP Tarnobrzeg” Sp. z o.o.; 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145M

Liczba punktów: 100,00

Oferta nr 5

Zakład Usługowo Handlowy „DYNAMIC” Piotr Pasadyn; 33-114 Rzuchowa, Rzuchowa 247

Liczba punktów: 83,16

 

 

Krzysztof Pitra

 

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-04-17
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-04-17 13:19
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2014-04-25 09:42