XML
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego dla zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski” Część Nr 2 - Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchniach tłuczniowych i gruntowych do gruntów rolnych i leśnych
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
                                                                                                                                                       Tarnobrzeg, 14.06.2023 r.
GG.IVa.6832.1.10.1.3.2023
 
 
 
                                                             Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                      
                              
 
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego dla zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski” Część Nr 2 - Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchniach tłuczniowych i gruntowych do gruntów rolnych  i leśnych i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Pana Piotra Martyniaka, zamieszkałego: Kobierniki 50, 27-600 Sandomierz; za cenę brutto: 160 000,00 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)        z doświadczeniem projektanta branży drogowej: wykonanie 5 dokumentacji projektowych. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: Cena brutto 60%, Doświadczenie projektanta branży drogowej: 40%).
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

Oferta nr 1
Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Zbigniew Kotulski s.c.
ul. Sienkiewicza 231B, 39-400 Tarnobrzeg
Liczba punktów:
kryterium cena: 43,72             Doświadczenie projektanta branży drogowej: 40,00                 razem: 83,72

Oferta nr 2
Biuro Usług Inżynierskich SP-GEO Paulina Pawlak
ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kańczuga
Liczba punktów:
kryterium cena: 48,58             Doświadczenie projektanta branży drogowej: 40,00                 razem: 88,58

Oferta nr 3
Piotr Martyniak; Kobierniki 50, 27-600 Sandomierz
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             Doświadczenie projektanta branży drogowej: 40,00                 razem: 100,00
 
 
 
                                                                                                                                                                           Jacek Rożek
                                                                                                                                                      Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-06-14
Publikujący Łukasz Matyka 2023-06-14 13:37