XML
Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie rekultywacji gruntów dla zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski”
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
                                                                                                                                                                            Tarnobrzeg, 15.06.2023 r.
GG.IVa.6832.1.10.1.4.2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                      
                              
 
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie rekultywacji gruntów dla zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez TREEBUD Sp. z o.o.; 32-400 Myślenice, Jawornik 337; za cenę brutto 780 000,00 (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
            Jednocześnie Powiat Tarnobrzeski informuje o odrzuceniu oferty firmy Bio-Energia Sp. z o.o.; Różanka, ul. Parkowa 17, 22-200 Włodawa.
Uzasadnienie prawne:
Oferta Wykonawcy: Bio-Energia Sp. z o.o.; Różanka, ul. Parkowa 17, 22-200 Włodawa. została odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne
Ponieważ zaoferowana przez Wykonawcę cena była niższa co najmniej o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny VAT, która to wartość została ustalona przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania oraz średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający, zgodnie z art. 224 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
ROBSON Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 3
Liczba punktów:
kryterium cena: 19,91             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 59,91
Oferta nr 2
T R E E B U D Sp. z o.o.; Jawornik 337, 32-400 Myślenice
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100,00
Oferta nr 3
Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz;
ul. Portowa 14, 27-600 Sandomierz
Liczba punktów:
kryterium cena: 25,58             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 65,58
Oferta nr 4
DROPOL Kazimierz Bałata; 39-400 Stale, ul. Na Stawie 4
Liczba punktów:
kryterium cena: 34,78             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 74,78
Oferta nr 5
Bio-Energia Sp. z o.o.; Różanka, ul. Parkowa 17, 22-200 Włodawa
Oferta odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oferta nr 6
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIOTR OBARZANEK
Skotniki 1, 27-650 Samborzec
Liczba punktów:
kryterium cena: 27,84             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 67,84
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                    Jacek Rożek
                                                                                                                                                                           Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-06-15
Publikujący Łukasz Matyka 2023-06-15 09:36