XML
Założenie ewidencji budynków dla obrębów ; Jeziórko i Stale w gminie Grębów , powiat tarnobrzeski

Tarnobrzeg, dnia  29.09.2014r.

STAROSTA TARNOBRZESKI

 

nr post.:   GG.I.6641.07.2014

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie;

     Założenie ewidencji budynków dla obrębów ; Jeziórko i Stale w gminie Grębów,

     Powiat  tarnobrzeski

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Starosta Tarnobrzeski działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jedn. Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2013r. poz. 907 ),   informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy;

 

Konsorcjum firm;

PUG_P GEOMIAR sp. z o.o., 37-500 Jarosław, ul.Kościuszki 35 – pełnomocnik

GEORES so. z o.o., 35-064 Rzeszów, ul.Targowa 3

Cena oferty brutto    -   153 381 zł.  (sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden  00/100 złotych).

Termin wykonania –  14.11.2014r.  

Oferty odrzucone -  0.

Wykonawcy wykluczeni -  0.

             

            Jednocześnie informujemy, że umowa na przedmiotowe zadanie zostanie zawarta  po upływie 5  dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia przez uczestników postępowania.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez tut. Starostwo.

 

Załącznik; streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła; Elżbieta Smykla, tel. 15 822 1594 w. 321

 

 

 

Tarnobrzeg dnia  29.09.2014r.

GG.I.6641.07.2014

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert

złożonych w postępowaniu GG.I.6641.07.2014

 

 

 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie;

Założenie ewidencji budynków dla obrębów;  Jeziórko i  Stale w gminie Grębów , powiat tarnobrzeski.

 

LP

WYKONAWCA

ADRES

OFERTA

Kryterium wyboru

Cena brutto

Przyznana punktacja

1

Konsorcjum firm;

PUG-P GEOMIAR sp. z o.o. – pełnomocnik

GEORES sp. z o.o.

37-500 Jarosław

Ul.Kościuszki 35

 

35-064 Rzeszów

Ul.Targowa 3

 

153 381,00zł.

 

100

2

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPGK-Rzeszów SA

35-328 Rzeszów

ul. Geodetów 1

 

256 824,00 zł.

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2014-09-29
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2014-09-29 10:45