Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Rewitalizacja w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
      Tarnobrzeg, 24.04.2024 r.
IF.272.3.7.2024
 
 
 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                     
 
 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Elektron – tech Michał Goński (39-340 Padew Narodowa, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 19) za cenę brutto 299 417,95 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 95/100) z okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto: 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%).
Jednocześnie Powiat Tarnobrzeski informuje o odrzuceniu oferty firmy P.S.W.G. Ewelina Góra (Chrzanów Pierwszy 27, 23-305 Chrzanów)
Uzasadnienie prawne:        
Oferta Wykonawcy: P.S.W.G. Ewelina Góra (Chrzanów Pierwszy 27, 23-305 Chrzanów) została odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne:
Ponieważ zaoferowana przez Wykonawcę P.S.W.G. Ewelina Góra (Chrzanów Pierwszy 27, 23-305 Chrzanów) cena była niższa co najmniej o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny VAT, która to wartość została ustalona przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania, Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wykonawca P.S.W.G. Ewelina Góra (Chrzanów Pierwszy 27, 23-305 Chrzanów) nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
Równocześnie Powiat Tarnobrzeski informuje o odrzuceniu oferty firmy TREEBUD Sp. z o.o. (Jawornik 337, 32-400 Myślenice).
Uzasadnienie prawne:                                                        
Oferta Wykonawcy: TREEBUD Sp. z o.o. (Jawornik 337, 32-400 Myślenice) została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu wykonawca w przedłożonej ofercie przedstawił cenę brutto wyrażoną cyframi w wysokości 300 120,00 zł oraz cenę brutto wyrażoną słownie w wysokości 295 200,00 zł. W informacji z otwarcia ofert została podana cena wyrażona cyframi.    Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną w formie podanej cyframi i słownie.
Wykonawca w odpowiedzi wskazał, że za prawidłową cenę należy uznać cenę podaną słownie (295 200,00 zł), a cenę podaną cyframi należy uznać za oczywistą omyłkę pisarską.
Po ponownej analizie sprawy Zamawiający uznał, że w przedmiotowym przypadku podanie dwóch różnych cen w ofercie nie można uznać za oczywistą omyłkę pisarską. Zgodnie z opublikowaną informacją z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu złożono następujące oferty:
  1. DEKO-REX” Stefan Tworek (Sokolniki ul. Kwiatowa 1, 39-432 Gorzyce) za cenę brutto: 436 650,00 zł;
  2. P.S.W.G. Ewelina Góra (Chrzanów Pierwszy 27, 23-305 Chrzanów) za cenę brutto: 266 000,00 zł;
  3. Elektron – tech Michał Goński (39-340 Padew Narodowa, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 19) za cenę brutto: 299 417,95 zł;
  4. TREEBUD Sp. z o.o. (Jawornik 337, 32-400 Myślenice) za cenę brutto: 300 120,00 zł.
Wykonawca (TREEBUD Sp. z o.o.) dokonał wskazania właściwej ceny po otwarciu ofert, dlatego też mógł wybrać cenę, która pozwoli za zajęcie korzystniejszej pozycji w rankingu ofert.
Ponadto różnica w zapisie cen (300 120,00 zł i 295 200,00 zł) zdaniem Zamawiającego nie wskazuje na wystąpienie omyłki pisarskiej.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający uznał, że Wykonawca nie wyjaśnił treści oferty, ale dokonał wyboru jednej z zaoferowanych cen, co w przedmiotowej sytuacji mogłoby wpłynąć na naruszenie zasady równego traktowania wykonawców. Zdaniem Zamawiającego Wykonawca w przedmiotowym postepowaniu złożył ofertę z cenami alternatywnymi, co stanowi nieusuwalny błąd.
 
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
DEKO-REX” Stefan Tworek; Sokolniki ul. Kwiatowa 1, 39-432 Gorzyce
Liczba punktów:
kryterium cena: 41,14             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 81,14
Oferta nr 2
P.S.W.G. Ewelina Góra; Chrzanów Pierwszy 27, 23-305 Chrzanów
Oferta odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych
Oferta nr 3
Elektron – tech Michał Goński; 39-340 Padew Narodowa, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 19
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00             kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100
Oferta nr 4
TREEBUD Sp. z o.o.; Jawornik 337, 32-400 Myślenice
Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Prawo zamówień publicznych.
 


Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-04-24
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-04-24 12:47
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 16 czerwca 2024r. 05:43:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.