XML
Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchniach tłuczniowych i gruntowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski”
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
      Tarnobrzeg, 23.05.2024 r.
GG.IVa.6832.1.10.38.4.2023
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                     

 
            Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że dokonano oceny złożonych ofert w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych o nawierzchniach tłuczniowych i gruntowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski” i uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez ROBSON Sp. z o.o. (27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 3) za cenę brutto: 3 999 733,07 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 07/100), z okresem gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Oferta ta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto: 60%, okres gwarancji i rękojmi: 40%) w przedmiotowym postępowaniu.
W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:
Oferta nr 1
F.H.U. Czerwiński Sp. z o.o.; 39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52 K
Liczba punktów:
kryterium cena: 33,74            kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 73,74
Oferta nr 2
ROBSON Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 3
Liczba punktów:
kryterium cena: 60,00            kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 100,00
Oferta nr 3
Korpol - Roboty Ziemne Przemysław Korpulinski; 39-340 Padew Narodowa, ul. Zacisze 24
Liczba punktów:
kryterium cena: 59,89            kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 99,89
Oferta nr 4
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum:
STW INVESTMENT Katarzyna Stawecka; Jawór 44A, 28-305 Sobków
Partner Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „LWK” Wojciech Stawecki;
28-305 Sobków, Jawór 44 A
Liczba punktów:
kryterium cena: 44,65            kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 84,65
Oferta nr 5
MASZYNY BUDOWLANE Janusz Dziewit; Pluty 28, 39-332 Tuszów Narodowy
Liczba punktów:
kryterium cena: 45,06            kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 85,06
Oferta nr 6
TREEBUD Sp. z o.o.; Jawornik 337, 32-400 Myślenice
Liczba punktów:
kryterium cena: 55,92            kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40,00               razem: 95,92
 


Robert Pędziwiatr

Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-05-23
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-05-23 12:27
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-05-23 12:28