XML
Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R (unieważnienie)
Tarnobrzeg, 23.05.2024 r.
IF.272.5.2.2024
 
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 

Powiat Tarnobrzeski, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
 
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
 
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery oferty. Najniższą cenę brutto zaoferował  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via Sp.   z o.o. (ul. Szklarniowa 14, 37-400 Nisko) - 4 733 621,13 zł. Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia dysponował kwotą: 2 523 400,00 zł. Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny oferty  z najniższą ceną.
Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
 

Robert Pędziwiatr

Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2024-05-23
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2024-05-23 12:31