XML
Remont drogi powiatowej nr 1124R relacji Knapy - Zachwiejów - Zarównie w miejscowości Knapy w km 1+650 - 2+953

 

      Tarnobrzeg, 11.05.2015 r.

IF.272.1.3.2015

 

                                                                                                                      

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1124R relacji Knapy - Zachwiejów - Zarównie w miejscowości Knapy w km 1+650 - 2+953” i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez konsorcjum: Lider konsorcjum - Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., 28-200 Staszów, ul Rakowska 33; Partner konsorcjum - Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl, 28-200 Staszów, ul Rakowska 33 za kwotę brutto 266 757,81 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 81/100) z okresem gwarancji 60 miesięcy. Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 95%, okres gwarancji: 5%).

Żadna oferta nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego INŻDRÓG Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Wrzosowa 97

Liczba punktów: 75,05

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul. Rakowska 40

Liczba punktów: 94,44

Oferta nr 3

Konsorcjum:

Lider konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A.; 23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 10E

Partner konsorcjum: PBI WMB Sp. z o.o.; 27-600 Sandomierz, ul. Błonie 8

Liczba punktów: 90,82

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas; Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

Liczba punktów: 93,13

Oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu; 39-300 Mielec, ul. Korczaka 6a

Liczba punktów: 80,63

Oferta nr 6

Konsorcjum:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.; 28-200 Staszów, ul Rakowska 33

Partner konsorcjum: Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

28-200 Staszów, ul Rakowska 33

Liczba punktów: 99,00

Oferta nr 7

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28

Liczba punktów: 80,05

 

 

Paweł Bartoszek

 

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2015-05-11
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-05-11 10:23