XML
Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – wymiana posadzki i remont zaplecza

      Tarnobrzeg, 15.07.2015 r.

IF.272.3.6.2015

                                  

                                                                                         

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Powiat Tarnobrzeski informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – wymiana posadzki i remont zaplecza” i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz; 36-122 Dzikowiec, ul. Kolbuszowska 27 za kwotę brutto 212 092,65 (słownie: dwieście dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 65/100) z okresem gwarancji 61 miesięcy. Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów (kryteria oceny: cena brutto 95%, okres gwarancji: 5%).

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

W postępowaniu przetargowym uczestniczyli i otrzymali następujące ilości punktów:

Oferta nr 1

Limex Plus Sp. z o.o.; 85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 393

Liczba punktów:

kryterium cena: 94,65            kryterium okres gwarancji: 5             razem: 99,65  

Oferta nr 2

INVEST-BIURO B. Ważny P. Ważny; 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 6

Liczba punktów:

kryterium cena: 93,37             kryterium okres gwarancji: 5             razem: 98,37

Oferta nr 3

Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz;

36-122 Dzikowiec, ul. Kolbuszowska 27

Liczba punktów:

kryterium cena: 95,00             kryterium okres gwarancji: 5             razem: 100,00

 

 

Paweł Bartoszek

 

Starosta Tarnobrzeski

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2015-07-15
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2015-07-15 11:55