XML
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0+000 - 0+510"
Tarnobrzeg, 22.02.2017 r.
IF.272.1.7.2017
 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IF.272.1.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0+000 - 0+510
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Powiat Tarnobrzeski, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0+000 - 0+510 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
 
 
UZASADNIENIE
 
Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w wyznaczonym terminie przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.
 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
 
 
Paweł Bartoszek
Starosta Tarnobrzeski

Krzysztof Pitra
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2017-02-22
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2017-02-22 11:39