XML
Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Jeziórko w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski
 
Tarnobrzeg, dnia  20.04.2017r.
GG.I.6641b.05.2017

 

 

INFORMACJA o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ust. 1,2,  oraz art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2015r. poz. 2164, z późn.zm.), Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, zwane dalej Zamawiającym, informuje, że dokonano wyboru kolejnej oferty spośród złożonych w postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych p.n.
„Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Jeziórko w gminie Grębów, powiat tarnobrzeski”,
 
w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, tj. przez spółkę; RGProjekt sp. z o.o.; 30-394 Kraków ul. Skotnicka 10, Zamawiający zgodnie z art.94 ust. 3 jako najkorzystniejszą wybrał, spośród pozostałych ofert, ofertę firmy: Geokart-International sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów,
za kwotę brutto; 212 000,00zł. (dwieście dwanaście tysięcy złotych) oraz udzielonym okresem gwarancji i rękojmi na 60 miesięcy, ponieważ oferta ta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert.
 
Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Umowa zostanie zawarta po dniu 26 kwietnia 2017r.
 
                                                                                                          Starosta Tarnobrzeski
                                                                                                          Paweł Bartoszek
 
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2017-04-20
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2017-04-21 08:52