XML
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42 - 1+030 (unieważnienie)
Tarnobrzeg, 04.04.2018 r.

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IF.272.3.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42 - 1+030”
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Powiat Tarnobrzeski, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42 - 1+030 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).
 
 
UZASADNIENIE
 
Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w wyznaczonym terminie przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.
 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
Paweł Bartoszek
Starosta Tarnobrzeski

Krzysztof Pitra
Wicestarosta Tarnobrzeski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2018-04-04
Publikujący Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2018-04-04 14:14
Modyfikacja Adrian Kielbowicz - Podinspektor 2018-04-04 14:15